102734. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mély forrpontú folyósított gázoknak szállítására és felhasználására

Megjelent 1931. évi junius hó 111-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 102734. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Eljárás mély forrpontú folyósított gázoknak szállítására és felhasználására. lleylaiidt Christian Vilmos Pál vezérigazgató Berlin-Britz. A bejelentés napja 1930. évi október hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi május hó 16-ika. Ismeretesek eljárások, melyek szerint ipari- és fogyasztásra szánt gázokat, kü­lönösen oxigént, a szállítási költségek csökkentése végett, nem szállítjuk arány-5 lag nehéz acéltartályokban, hanem azokat az előállítás helyén folyósítjuk és folyósí­tott állapotban szállítjuk a fogyasztás helyére, ahol elgázosítjuk. Ezzel a szállí­tási költségeket ugyan jelentékeny mér-10 tékben csökkentjük, azonban ily gázok előállítása és folyósítása épúgy, mint előbb nem változott meg. E gázoknak magas folyósítási költsége, különösen az olcsó, úgynevezett tüzelőgázoknál, mint L5 pl. természetben előforduló gáznál, koksz­kemencegáznál stb. eddig lehetetlenné tette, a folyósított gázok veszteségmentes szállításának előnyeit kihasználni. A találmány szerint lehetséges, a szál-20 lítás előnyeit folyósított állapotban többé­kevésbé mély forrpontú összes folyós gá­zoknál, nevezetesen oly gázoknál is mint amilyen a metán, kokszkemencegáz stb. kihasználni. Ezt olykép végezzük, hogy 25 azt a hideget, mely a fogyasztás helyén a folyósított gázok elgőzölögtetésénél vá­lik szabaddá, egészen vagy részben más közegekre (gázok, folyadékok vagy szi­lárd testek) visszük át és ezeket a folyósí-30 tott gáz előállítási helyére visszaszállít­juk, ahol a gázok folyósításánál felhasz­náljuk. Az eljárás végrehajtása céljából az el­gőzölögtetés helyén szabaddá vált hide-85 get, például levegő vagy szilárd szénsav folyósítására használjuk. Ugyanabban vagy más tartányban, melyben a folyósí­tott gázt a fogyasztás helyére szállítottuk, a szabaddá vált hideggel előállított, folyó­sított levegőt vagy szilárd szénsavat 40 (amennyiben utóbbit úgynevezett száraz jégnek nem használjuk) a haszongáz fo­lyósító helyére visszaszállítjuk, hogy itt a folyósításnál a legegyszerűbb gépaggre­gátum segélyével együttesen értékesíttes- 45 sék. Ezáltal egyidejűleg az ide-oda szál­lítás költségtöbblete kiegyenlítődik, mint­hogy a folyósítás olcsóbb. Eddig, pl. tüzelőgázoknak használata a keletkezési, illetve az előállítás helyétől 50. távollevő helyeken a hozzávaló telepek magas beszerzési költsége miatt gazdasági szempontból kivihetetlen volt, ha a fo­gyasztásra szánt gáz, folyósítására szük­séges hideget mindenkor újonnan kellett 55 előállítani. Minthogy ezen eljárás szerint a fogyasztás helyén az elgőzölögtetés al­kalmával szabaddá vált hideget használ­juk fel a termelés helyén a gázok folyó­sítására, ez oknál fogva a ioiyósítótelep 60 igen egyszerű és berendezésének költsége aránylag olcsó, mert sokkal kisebb nyo­más, gáztisztító és sűrítő használható. Ezek nem oly nagy befektetések, mint amilyenek ismeretes gázfolyósító eljárá- 65 soknál szükségesek, ahol a tényleg kapott folyós gáznak sokszorosát kell sűríteni. E gázoknál a befektetés amortizálási és kamatozási hányada az előállítási költ­ségeknek főtényezője, mert a folyósítás- 70 hoz szükséges erőköltségek igen csekélyek, minthogy, pl. tüzelőgázoknak folyósításá­nál a tüzelőgáz maga mint erőgáz hasz­nálható. Az úgynevezett segédfolyósítógázok, 75 azaz oly gázok, melyek bizonyos értelem­ben a folyósított tüzelőgázok elgőzölögte­tésénél szabaddá vált hideget abszorbeál-

Next

/
Thumbnails
Contents