102728. lajstromszámú szabadalom • Gázregenerátor

Megjelent 1931. évi junius hó 1-én. EAGYAR KIRÁLYI JKI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 102738. SZÁM. — Il/e. OSZTÁLY. Gázregenerátor. Sven Carl Gunnar Ekelund kohómérnök Guldsmedshyttau. A bejelentés napja 1930. évi november hó 19-ike. A találmány csapoló gázgenerátor, melynek a gázok áramlásált elősegítő, va­lamint a tüzelőanyagot állandóan adagoló berendezései vannak. A taláijmány célja 5 oly gáz előállítása, melynek szénsav-, víz­gőz- és szénhidrögén tar taltma csekély és mely a generátor elhagyásánál szokatla­nul magas hőmérsékletű, pl. 900—1100 C6 -ú. Ezáltal a gáz különböző metallurgiai L0 célokra, különösen redukálásra és acél kezelésére válik alkalmassá. Az eddig ismeretessé válit csapoló gáz­generátorokkal csak 700—800 fokos gázr hőmérséklet volt elérhető. Ha megkisérel-15 jük ezen generátoroknál a gáz hőmérsék­letét forró levegő alkalmazásával 200—300 fokkal emelni, akkor a generátor alsó része túlhevül és a bélés hamarosan ki­olvad. Ha azonban a. találmány érteim é-Í0 ben a gáz megfelelő áramlásáról gondos­kodunk, úgy hogy meglehetősen alacsony hőmérsékletű gáz lép be az aknába, ak­kor ez a nehézség eltűnik. Az aknában fölfelé áramló gáztömeget azután a gáz 35 főkibocsájtó helyénél több részre oszt­juk, úgy hogy annak egy része1 azi akna fölött lévő előmelegítő térbe jut és a tüzelőanyag által leadott lepárlási termé­kekkel együtt ismét a gene-frátoraknába J0 vezettetik. Ez a folyamat is elősegíti a forró elgázosító zóna hűtését a hőkiegyen­lítést a tüzelőanyagoszlopban. Hogy állandó gázáramlást hozzunk létre, szükséges, hogy bizonyos tüzielő-55 anyagkeverék mellett a viszonyok az elő­melegítő térben állandóak maradjanak. Ha tüzelőanyagot közönséges szerkezetű adagoló berendezéssel szakaszosan vezet­jük a, tűzitérbe, akkor az áraimló gáz tá­vozó részével érintkező legfelső tüzelő- 40 anyagréteg! hőmérséklete váltakozó lese. Ebből az következik, hogy a gázok is vál­tozó hőmérséklettel távoznak, vagyis azok hőmérséklete néha túlalacjsiony, 100— 200 C° vagy még kevesebb, miáltal a hi- 45 deg tüzelőanyagon a kátrány kicsapó­dik (kondenzálódik); máskor pedig a hő­mérséklet magasabb és bizonyos hőmér­sékleti határ túllépésénél nagymennyi­ségű kátrány távozik az áramló gáztö- 50 meggel együtt, mi a generátorban az el­gázosítási viszonyokat zavarja. Még ma­gasabb hőmérsékleteknél a kátrány össze­csomósodik és a gázáramoltaitó rendszer­ben lerakódásokat okoz. Nyilvánvaló te- 55 hát, hogy a tüzelőtérben álDandó hőmér­sékletet kell fenntartani, hogy ezáltal csak finom elosztású és könnyen forró kátrány képződjön és távozzon. Ennek le­hetővé tételére a tüzelőanyagot szakadat- 60 lanul kell bevezetni, úgy hogy a tüzelő­enyag az előmelegítő teret állandóan egy bizonyos szintig, pl. teljesen töltse meg. Ezt legjobban azáltal érjük el, hogy a liizelőtérreil egy tüzelőanyagtartónyt gá- 65 zok szivárgása ellen tölmítően építünk össze olykép, hogy ezen tartályból a tü­zelőanyagot a szükséglethez képesít táp­lálhatjuk be. A tartályt természetesen úgy is elrendezhetjük, hogy a tüzelő- 70 anyagot végnélküli csiga, vagy tányér, vagy hengerpár vezeti a tűzitérbe, de leg­egyszerűbb, ha a tartály közvetlenül a tűztér fölött foglal helyet és a tüzelő­anyag saját súlyánál fogva hull a tüzelő- 75 Itérbe. A tüzelőanyiagtartály hosszabb időre, pl. 8 órára, elegendő tüzelőanyag­mennyiséget tárolhat. Felső részét elő-

Next

/
Thumbnails
Contents