102702. lajstromszámú szabadalom • Az emberi test izomerejével és önsúlyával működő jármű

Megjelent 1931. évi jnnius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102702. SZÁM. — Vcl/3. OSZTÁLY. Az emberi test izomerejével és önsúlyával működő jármű. Brettráger Péter ny. miniszteri számvevőségi főtanácsos Budapest. A bejelentés napja 1929. évi február hó 28-ika. Az emberi munkaerőnek hajtási cé­lokra való alkalmazása eddigelé főleg csak a kéz vagy a láb izomerejének fel­használásán alapult, még pedig a legtöbb 5 esetben forgattyús (pl. emelőkészülékek­nél kéziforgattyús, kerékpároknál pedá­­los stb.) hajtóművekkel kapcsolatban. El­tekintve attól, hogy akár a kézzel, akár a lábbal való hajtás az emberi test izom- 10 erejét korántsem használja ki, a kézre vagy a lábra szorítkozó munka igen egy­oldalúan veszi igénybe az egyént és nem­csak aránylag gyorsan bekövetkező, nagyfokú elfáradást okoz, hanem esetleg 15 általános egészségi szempontból is káros, krónikus következményekkel járhat. A találmány célja az emberi test erejé­nek az eddigieknél lényegesen nagyobb teljesítményű, gazdaságosabb és mind- 20 amellett jóval kevésbé fárasztó hatású felhasználása. A találmány szerint nem­csak a kéz vagy pedig a láb, hanem az egész emberi test izomerejének, sőt magá­nak a testsúlynak is, az emberi testre 25 való célszerű munkamegoszlás melletti felhasználását érjük el. A találmány lé­nyege oly hajtószerkezetben van, mely ülést hordó emelőkarból vagy lengőkeret­ből, a végtagokat alátámasztó emelő- 30 karokból és mindezen karokat egymással összekötő 1‘udazatból, valamint az utóbbi­val összekötött hajtótengelyből áll. A pl. fel és alá lengő szerkezet műkö­dése azon alapszik, hogy az egyik löket- 85 iiél vagy csupán az önsúlynak vagy az utóbbinak és az egyik végtagpárnak nyo­matéiul, a másik lökéinél pedig a másik vagy mindkét végtagpárnak nyomatéke érvényesül, még pedig célszerűen ismét az önsúly nyomatékával együtt, mely 40‘ ezen másik löketnél a test súlypontjának helyzetváltoztatásából, pl. a testnek az ülésről való felemelkedéséből ered. E te­kintetben természetesen különböző kí­vánt kombinációk érhetők el. Az egyik 45 megoldás szerint a lefelé irányuló löket­űéi az ülésre nehezedő, siilyedő testsúly nyoanatéka érvényesül, mely ugyanekkor az alább leírt módon elrendezett össze­­kötőrudazat révén a karokat, illetve a 50 kezeket és a lábakat alátámasztó emelő­karokat önműködően felemeli, tehát azokat a következő munkalöket számára való erőkifejtéshez alkalmas helyzetbe előkészíti; a következő löketnél a karok 55 és lábak, illetve az ülésről felemelkedő test teljes ereje és önsúlya érvényesül és ugyanékor az ülést hordó emelőkar (melyre ekkor nem nehezedik a test) ön­működően felemelkedik a következő löket 60 alatti önsúlynyomaték kifejtésére kész helyzetbe. Mialatt csupán az ülésre nehe­zedő, siilyedő test önsúlya hat, vagyis működteti a hajtótengelyt, azalatt a ka­rok vagy kezek és a lábak, illetve a test 65 többi része is pihen, illetve a karok vagy kezek és a lábak a rudazat hatása alatt munkavégzés nélkül emelkednek fel, míg a karok vagy a kezek és lábak sülyedésé­­nél (munkalöketénél) a test emelkedik. 70 E kevéssé fárasztó, pihenéssel váltakozó, ritmikus mozgás helyett kívánt esetben más mozgás, pl. oly rendszeres mozgás is alkalmazható, mely szerint a test siilye­­désével egyidejűleg a karok vagy a kezek 75 is sülyednek és csupán a lábak emelked-

Next

/
Thumbnails
Contents