102681. lajstromszámú szabadalom • Ásó kapa

Megjelent 1931. évi . jú n iu s hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LÉTRÁS 102681. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Ásó-kapa. Gróf Csáky László Aj ax-Acélművek R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1930. évi október hó 28-ika. A találmány ásó-kapára vonatkozik és lényege abban van, hogy a kétféle föld­munka végzése céljából az ásólapnak és a nyélnek egymáshoz való erősítését oly há-5 romágú összekötő-hüvely végzi, amelynek két ágában vagy az ásólap, vagy a nyél oldható módon rögzíthető. Ennek a há­romágú összekötő-hüvelynek különleges kiképzésével figyelemmel voltunk a rög-10 zítés biztonságára, az átszerelés könnyed­ségére és egyszerűségére, valamint az ásó­kapa kifogástalan használhatóságára. E cél elérésére az ásólapot a háromágú ösz­szekötő-hüvelyben csavaranya segélyével 15 vagy bajonettzár módjára működő kar­mantyúval rögzíthetjük, vagy pedig az ásólapot és a háromágú összekötő-hüvelyt egy merev darabbá egyesítjük; a nyél­megerősítést pedig akként foganatosítjuk, 20 hogy a mindenkori nyélbefogadó hüvely­ágat alkotómentén felhasítjuk és a bedu­gott nyélvéget a hüvelyágon eltolható szorítógyűrűvel ismert módon rögzítjük. A találmánybeli ásó-kapa három példa-25 képeni kiviteli alakja a mellékelt rajzo­kon van feltüntetve. Az 1., 2. és 3. ábrán a csavaranyás rögzítés mellett a találmánybeli ásó-kapa, mint ásó hátul- és oldanézetben és mint kapa 30 oldalnézetben látható. A 4., 5. és 6. ábrák ugyanily ábrázolásban a bajonettzáras kiviteli alakot tüntetik fel. A 7., 8. és 9. ábrákon végül hasonló ábrá-55 zolásban az a kiviteli alak látható, mely szerint a háromágú összekötő-hüvely az ásólappal mereven összefüggő darabot al­kot, a nyél pedig a másik két ágban cse­rélhető. Az 1., 2. és 3. ábrabeli kiviteli alak sze- 40 rint az (a) ásólap csapszerű nyúlványá­nál fogva a háromágú (b) összekötő-hü­velynek vagy az egyik (c), vagy a másik (d) ágába dugható és ebben a helyzetben a két hüvelyág-vég meneteire csáváról- 45 ható (e) csavaranyával rögzíthető. Az (f) nyél végét a harmadik, felhasított (g) hü­velyágba dugjuk és az ezen elcsúsztatható (h) gyűrű segélyével ismert módon rög­zítjük. 50 Ha az (a) ásólapot az (f) nyéllel egy­irányú (c) hüvelyágba dugjuk, akkor az mint használható (1. és 2. ábra); ha pedig az (a) ásólapot a szög alatt hajló (d) hü­velyágba dugjuk, úgy mint kapa használ- 55 ható (3. ábra). Az (a) ásólapnak, illetve ennek csapjá­nak az egyik vagy másik hüvelyágban való elfordulását célszerűen azáltal aka­dályozzuk meg, hogy a hüvelyág belső 60 falában alkotómenti hornyot vagy hor­nyokat létesítünk, az ásólap csapját pe­dig abba vagy azokba hatoló pecekkel vagy peckekkel látjuk el. A hornyok és peckek helyét fel is cserélhetjük. A (d) 65 hüvelyág mintegy folytatását alkotó, nyi­tott (i) csonk arra való, hogy az (a) ásó­lap csapjának jó támasztása legyen, más­részt hogy az összekötő-hüvelybe került föld könnyen eltávolítható legyen. 70 A 4., 5. és 6. ábrákon feltüntetett kivi­teli alak az imént leírt szerkezeti meg­oldástól csupán abban különbözik, hogy az (e) csavaranyát bajonettzár módjára működő (k) karmantyú helyettesíti. En- 75 nek megfelelően a (c) és (d) hüvelyága­kon (m) peckek vannak megerősítve. A 7., 8. és 9. ábrákon bemutatott kivi-

Next

/
Thumbnails
Contents