102637. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító berendezés nafta, nyersolaj és hasonló nehéz fajsúlyú égőanyagok számára

_ Megjelent 1931. évi május hó ln-én. MAGYAR KIRÁLYI jMgnL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103637. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Elgázosító berendezés nafta, nyersolaj és hasonló nehéz fajsúlyú égőanyagok számára. Timár István főszerelő, Timár Ferenc mérnökhallgató, Neidert Leó ig-azgató és Jobst Valér dr. ügyvéd Pécs. A bejelentés napja 1930. évi január hó 29-ike. A találmány elgázosító-berendezésre vo­natkozik nafta, nyersolaj és hasonló nehéz fajsúlyú égőanyagok számára, mely egy­szerű módon a gázkeveréket a motor leg-5 kisebb megterhelése mellett tökéletesen el­gázosítja, állandó és nagy megterhelése mellett pedig túlhevülé^t kizárja, imimellett a motor bármily terhelése vagy üres járata mellett a legtökéletesebb elgázosítást bizto-0 sítja. Mellékelt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli alakja van feltüntetve és természetes, hogy egyes részleteiben külön­böző módosítások eszközölhetők, anélkül, 5 hogy a találmány lényegétől eltérnénk. Az 1. ábra a gázosítóberendezés oldalné­zete. A 2. ábra a gázosítóberendezés hosszmet­szete. A 0 3. ábra a gázosílóház hosszmetszete. A 4. ábra a szelepház hosszmetszete na­gyobbított léptékben. Az 5. ábra a porlasztó hosszmetszete. Az alurniniumbronzból való (a) gázosító-5 ház (3b) fal által két (al) és (a2) üreges térre van osztva, melyek közül az alsó tér a motorból távozó meleg égéstermékek be-és kivezetésére való, a felső tér pedig a motor szívócsöveivel van összekötve. Kí­u serietek alapján megállapítottuk, hogy az aluminiumbronz előnyösen 5 mm vastag­ság mellett a legalkalmasabb fém a meleg gyors felvételére és leadására, miáltal egy­részt a nehezen illó olaj tökéletes elgázo-5 sítására szükséges hőfokra gyorsan fel­melegszik, másrészt pedig állandó és nagy terhelésnél a levegő hűtőhatása folytán túl nem hevül. A fűtésre szánt égéstermékek beveze­tésére a (c, cl, c2) és (c3) nyílásokhoz 40 csatlakozó csövek szolgálnak, mely égés­termékek a (b) válaszfalat felmelegítik. Utóbbi melegét a felső (al) térnek adja át, amelyben a fölötte elrendezett keverőliáz­ban, a motor mindenkori terhelésének, 45 megfelelően előállított tüzelőanyag és le­vegő keverék elgázosíttatik. Az égéstermé­kek a (c5) nyíláson távoznak. Az (al) tér­ben a (d) és (dl) nyílások a motor szívó­csövével vannak összekötve. 50 Az (a) gázosítóház fölött az (e) ke verő­ház és e fölött az (f) szelepház van és utóbbi könyökalakú (g) csövében (h) csapó­szelep forgathatóan van ágyazva, melyet nyitott helyzetében az (i) rúgó állandóan 55 tartja, míg indításkor ismert módon el­zárjuk. Az (e) keverőbázban a beállítható (k) fojtószelep forgathatóan van ágyazva és fölötte az (m) keverőtér van elrendezve, 60 mely egyrészt az égőanvag és primár le­vegő keveréket szétporlasztó (n) porlasztó (nl) csatornájával, másrészt pedig a fö­lötte elrendezett légszabályozó térrel köz­lekedik. 65 (e) keverőháznak a (k) fojtószelep és az (m) keverőtér közötti (1) nyílása fuvóka­szerűen szűkül és injektorszerű hatást gya­korol a gázkeverékre, mely a gyorsított áramlás folytán bensőbben egyesül és töké­letesebben szétporlasztatik. Az (f) szelepházban az (o) fejjel bíró (01) légszelep központosán van vezetve és (02) húzórúgó révén az (o3) szabályozó csavarorsóval van összekötve. A rúgó tö- 75

Next

/
Thumbnails
Contents