102604. lajstromszámú szabadalom • Hangszóróval kapcsolatos távbeszélő

Meff.ielent 1931. évi május hó 15-én. MAGYAI; KIRÁLYI ^pgffift szabadálm i BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 103604. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Hangszóróval kapcsolatos távbeszélő. Telefonaktiebolagret L. M. Ericsson cégr Stockholm. A bejelentés napja 1930. évi junius hó 12-ike. Svédországi elsőbbsége 1929. évi junius hó 13-ika. A találmány hangszóróval kapcsolatos távbeszélő és célja a beszélgetési áramok oly mértékben való erősítése, hogy a tel­jesítmény a hangszóró hatásához basonlít-5 ható legyen és pedig oly, önmagukban véve ismert kétirányú erősítőkkel, ame­lyeknek a beérkező és a kiinduló beszélge­tési áramok számára elkülönített áram­körei és az elágazási pontokba kapcsolt 10 differencdáltransformátorai vannak. A találmánynak különösen az a célja, hogy oly zavarokat akadályozzon meg, amelyek ismert módon a hangszóró és a mikrofon közti akusztikai visszacsatolás, valamint 15 az erősítők elektromos visszacsatolása ál­tal keletkezhetnek. Ennek az az előfelté­tele, liogy az erősítőket oly gondosan ki­egyensúlyozzuk, hogy a beszélgetési áram­energia áramlását az erősítő berendezéseit 20 belül megakadályozzuk. Az erősítők ki­egyensúlyozásánál azonban azzal a nehéz­séggel kell számolni, hogy különböző táv­beszélővezetékek különböző elektromos tu­lajdonságokkal bírnak. Ez oknál fogva ed-25 dig lehetetlen volt a teljesen pontos ki­egyensúlyozás elérése. Az ezzel járó ne­hézségek különösen oly hangszóró rend­szereknél mutatkoznak, amelyeknél az erő­sítőknek nagy energiamennyiségeket kell 30 a hangszóróhoz szállítaniok és amelyeknél ennélfogva a kiegyenlítődésnek aránylag csekély eltolódása jelentékeny zavarokat idézhet elő. Jelen találmány szerint oly módon szüntetjük meg a fentemlített ne-85 hézségeket, hogy mindegyik hangszóróval [elszerelt távbeszélőkészüléket a készülék és a hozzátartozó távbeszélővezeték közé kapcsolt, a fentemlített fajtájú kétirányú erősítővel látjuk el, amely erősítőben a ki-40 vezetőtransformátort a távbeszélőkészü­lékhez képest kiegyenlített kiegyenlítő impedanciával látjuk el. Minthogy a ki­vezetőtranszformátort ily elrendezésnél csak magának a távbeszélőkészüléknek elektromos tulajdonságaira való tekintet- 45 tel kell kiegyenlíteni, amely tulajdonsá­gok gyakorlatilag véve állandóak, a beér­kező energiának a kivezető áramkörhöz képest való teljesen kielégítő rekesztése érhető el, miáltal az energia áramlását 50 effektív módon megakadályozzuk akkor is, ha a beérkező transformátor a vezeté­kek ingadozó elektromos tulajdonságaihoz képest nem egyenlíthető ki pontosan. A találmányt a mellékelt rajz kapcsán 55 ismertetjük, amely rajzban az l. és 2. ábra a találmány tárgyának két példaképpeni foganatosítási alakját mu­tatja. Az 1. ábra két (A) és (B) távbeszélőké- 60 szülék közti összeköttetést mutatja a hoz­zájuk tartozó (AL) és (BL) távbeszélőve­zetékeken át, amelyek tetszés szerinti mó­don, pl. távbeszélő átkapcsoló útján lehet­nek egymással összekötve. Az (A) távbe- 65 szélőkésziilék és a hozzátartozó vezeték közé az (AF) erősítőberendezés van beik­tatva, amely két (UF) és (IF) erősítőt tar­talmaz. Ezek az erősítők egy-egy (US), ill. (IS) áramkörágba vannak bekapcsolva, 70 amelyek végeiken az ismert (UT), illetve (IT) differenciáltransformátorok révén vannak egymással összekötve, amely 1 r an sformá toroknak az (AB), illetve (ALB) kiegyenlítő impedanciáik vannak. 75 Ezeket az impedanciákat a távbeszélőké­szülék, illetve az (AL) vezetékhez képest akként egyenlítjük ki, hogy az (IF)-en át érkező távbeszélőáramok nem az (US) ve­zetőáramkörre vitetnek át és hogy az 80

Next

/
Thumbnails
Contents