102584. lajstromszámú szabadalom • Hengeres závárzat önműködő lőfegyverekhez

Megjelent 193. 1. évi május hó 15 -én . MA6YAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102584. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Hengeres závárzat önműködő lőfegyverekhez. Fegyvernek! Frommer Rudolf gépészmérnök, vezérigazgató Budapest. A. bejelentés napja 1929. évi november hó 9-ike. Az önműködő lőfegyverekinél használa­tos kakasos lobbantyúk úgy vannak el­rendezive, hogy ütőszegüket visszatartó­rugó tartja távol a csappantyútól avég-i bői, hogy a závárzat be csukásakor nem szándékolt elsütés elő ne fordulhasson. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez a be­rendezés a célt neim éri el tökéletesen, mivel a záváírzatnak a zárórugó hatása i alatt történő szerfölött gyors előrecsappa­nása az ütőszegeiknek oly nagy tölmeg­gyorsulást ad át, hogy ezt a visszatartó rugó leküzdeni nem képes, miáltal a zá­várzat elretesízelése köziben az ütőszeg a csappantyúval nem szándékolt érintke­zésbe jut és a fegyvert esetleg el is süti. A visszatartó rugó erősségét ugyanis az a körülmény határolja, hogy lövéskor ezt a visszatartó rugót a kakas ütőrugójának le kell győznie. A jelen találmány célja könnyen legyőzhető visszatartó rugó al­kalmazása mellett a tömieiggyorsulásnak az ütőszegre gyakorolt káros hatásainak kény,szer úton való kiküszöbölése. Ezt a célt a találmány érteiméiben olyképpen érjüík el, hogy az ütőszeigen és a záirófejen ínegakasztóréiszekeit rendezünk el, melyek az ütőszeg előrecsappanását a závárzat előreosappanásakor meggátolják. Az el­rendezés előnyösen olyan, hogy az ütő­szeg teljes előneszökése csakis a závárzat teljesen zárt helyzetében válik lehetővé, ami által azt is elérjük, hogy a fegyver csak ebben az állapotban süthető el. E cél­ból az elrendezés olyan, hogy a závárzat­nak csakis teljesen zárt állapotában távo­lodik el a záróifejen levő megakaszitófelü­let az ütősze>gen lévő megakasztóifelület elől, míg a závárzatnak minden más álla­potálban az ütőszeg teljesen előrecsap- 40 panni nem képes. A csatolt rajz a találmány szerinti zá­várzatelrendezés egyik kiviteli alakját ábrázolja. Az 1. ábra metszet a záróihengeren és rész- 45 ben a zárófejen keresztül, a závárzat csu­kott helyzetéiben. A 2. ábra hasonló metszet a závárzat nyi­tott helyzetében. A 3. ábra a zárófej hátulnézete csukott 50 helyzetben, miig a 4. ábra ugyanaz a nézet nyitott helyzet­ben. Az 5. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala szerint. 55 Az (1) záróhengerben a (3) zárőifej a csavarmenetala'kú (2) lécek ós vájatok ré­vén ismert módon eltolható és elfordít­ható. Az (1) zár óhen gemben és a (3) záró­fejben az (5) ütőszeg van elrendezve, me- 60 lyet a (6) csavarrugó állandóan hátrafelé nyom. Az ütőszeg hátranyomását a (3) záróifejbe erősített (7) pecek határolja. Az (5) ütőszeg (8) tarajjal, (9) szemölccsel és (10) vezetői-ésszel van ellátva (lásd az 65 5. ábrát is), mely utóbbi az ütőszegnek hossztengelye körüli elfordulását meggá­tolja. Hogy a (3) zárófej az (5) ütőszeggel szemben elfordulhasson, az utóbbin a (14) vájat van kimunkálva. A (3) zárófejen 70 (11) vájat van kiképezve, mely a závár­zatnak teljesen csukott állásában (lásd l. és 3. ábrát) az (5) ütőszeg (9) szemölcsé­vel áll szemben és ezen állásban az ütő­fzegnek szabad előrecsappanását teszi le- 75 he tővé a (12) kakas ütése révén. Semmi-

Next

/
Thumbnails
Contents