102581. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gáz előállítására barnaszénből, lignitből, tőzegből, palából és más égési anyagokból

Megjelent 193.1. évi május hó 15-én. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102581. SZÁM. — Il/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gáz előállítására barnaszénből, lignitből, tőzegből, palából és más égési anyagokból. Dr. Ing-. Allner Woldemar Franz mérnök Berlin. A bejelentés napja 1930. évi október hó 25-ike. A találmány oly eljárásra és berende­zésre vonatkozik, amelynek segélyével pél­dául barnaszénből, lignitből, tőzegből, pa­lából vagy más ilyen égési anyagokból > vagy az ezekből készített brikettekből vi­lágítási és fűtési célokra alkalmas szabály­szerű városi gáz állítható elő. Az eddig végzett összes kísérletek, amelyek arra irá­nyúltak, hogy barnaszénből és más ilyen ) égési anyagból világítási gázt állítsanak elő, nem jártak eredménnyel, mivel az előállí­tott gáz a városi gáz szabványainak nem felelt meg. Az előállított koksz értéke ki­csiny és olthatósága rossz volt, ezenkívül > a kamrával való eltávolításkor szikraszórás miatt jelentékeny zavarokat okozott. Megkísérelték már barnaszénnek és más égési anyagnak oly módon való elgázosí­tását, hogy a gázgenerátorba levegőt fuvat­) tak be és így generátorgázt állítottak elő, amelyet kátránytartalmával együtt ismét a gázfejlesztő övbe vezettek, hogy a generá­torgáz szétbontását érjék el. Az ekképen előállított gáz nagy nitrogéiitartalma miatt , csupán generátorgáz volt és ennek folytán nem volt alkalmas, hogy városi gáz gya­nánt használják. A gáz minőségét gőz egy­idejű bevezetése útján sem lehetett lénye­gesen megjavítani, i Megkísérelték továbbá barnaszénnek vagy más ilyen égési anyagnak alacsony hőmér­sékleten különböző szerkezetű lepároló ke­mencékben való lepárlását és vízgőz beve­zetés mellett az előállított koksz elgázosí­tását. A keletkezett gáz sok szénsavat és nehéz szénhidrogéneket tartalmazott, minél­fogva fajsúlya nagy és elégetéséhez sok levegőt szükségei, ami miatt a városi gáz követelményeinek nem felel meg. Az úgynevezett kettős gáz vagy szén-víz- 40 gáz eljárás és karburáit vízgáz előállítá­sára való eljárás segélyével sem sikerült barnaszénből vagy más ilyen égési anyag­ból városi gázt előállítani. Hasonló okok miatt nem vezettek eredményre a gázgyár- 45 tásnál használatos vízszintes, ferde és füg­gőleges kemencék sem. A találmány szerinti eljárás segélyével például barnaszénből használható városi gázt és nagy darabos kokszot állíthatunk 50 elő, ha a lepárlást, valamint az elgázosí­tást folytonos vagy félig folytonos üzem­ben függőleges, egészen a széléig megtöl­tött retortában vagy kamrában foganato­sítjuk és a kokszot eltávolítása előtt meg- 55 felelően oltjuk, illetve hűtjük. A retortát vagy kamrát e mellett kívülről hevítjük az esetről-esetre szükséges hőfokra. A függőleges retortában vagy kamrában, amelyet barnaszénnel vagy más ilyen égési 60 anyaggal töltünk meg, a felső részben szén­töltő zsilip és az alsó részben kokszhűtő készülék van. A kokszot vagy hamut a re­torta alsó részében hűtjük, úgy hogy annak eltávolításakor robbanásszerű gyulladás 65 nem következik be. Ezt a hűtést víz-köpeny segélyével végezzük, amely a koksz érzé­kelhető melegét forró vízzé vagy gőzzé alakítja át. Ezenkívül nagyértékű vízgáz előállítása és a koksz hűtése végett a re- 70 torta vagy kamra alsó részébe vízgőzt fú­vathatunk. A gőzt a kokszhűtő övbe való bevezetés előtt erősen túlhevítjük. A retortának vagy kamrának az előállí­tott gázok elvezetésére különböző gázkibo- 75 csájtó nyílásai vannak. Ha csupán egyféle szénfajtát kell feldolgozni, akkor a gázt a kamra meghatározott magasságában el-

Next

/
Thumbnails
Contents