102571. lajstromszámú szabadalom • Kétfolyadékos gázosító robbanómotorokhoz

Megjelent 1931. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102571. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Kétfolyadékos gázosító robbanómotorokhoz. Lfioud Frank mérnök St.-Etienne (Franciaország-). A bejelentés napja 1930. évi május hó 15-ike. Franciaországi elsőbbsége 1930. évi március hó 19-ike. A találmány a 644415. számú francia szabadalmi leírásban ismertetett rend­szerű, robbanómotorokhoz való, kétfolya­dékos gázosítókból indul ki, melyeknek fő-i sajátságai a következők: 1. a porlasztó szerkezetnek centrális lég­oebocsátó csatornája van, mely a kétféle (nehéz és könnyű) égési folyadék szintjei fölött van elhelyezve és a küllevegővel ama ) Koncentrikus csövek belsejében közlekedik, melyek a kétféle folyadék számára gyűrű­alakú kamrákat alkotnak és különböző sí­kokban végződnek; 2. a könnyű égési folyadék fecskendező > szerkezetében lévő akna a folyadékfecs­kendező szerkezet tartódugójában lévő ka­librált nyílás útján közlekedik a külleve­gővel. A találmány az ezen rendszerű gázosí­) toknak függélyes tipusú gázosítókra alkal­mazott javításaira vonatkozik, melyek lé­nyegükben véve a következők: a) a gázosító főlégbebocsátó toldata vagy kürtje az egész porlasztó rendszert hordja ; — beleértve a centrális légbebocsátó csa­tornát — és egyetlen csavar meglazításával könnyen eltávolítható, ami a diffuzornak és a porlasztónak a legrövidebb idő alatti megvizsgálását teszi lehetővé; i b) a porlasztó szerkezet középrésze két légbebocsátó csövet tartalmaz, melyeknek egyike, mely a 644415. számú francia szabadalmi leíráshoz hasonlóan közvetle­nül közlekedik a küllevegővel, oldalcsa­tornába megy át, melyet a főlégbebocsátó toldat vagy kürt hord, ahol is az oldal­csatorna légbebocsátó nyílása, valamint a centrális cső torkolata is a könnyű folya­dék szintjei fölött van, ami gyors kiürülést tesz lehetővé; c) a porlasztó szerkezet koncentrikus csövei tökéletesen központosítottak és oly nyílások sorozata útján torkolnak a főlég­csatornába, melyek a legjobb keverésnek és porlasztásnak megfelelő hajlásszögek 45 szerint vannak irányítva; d) a folyadékfecskendező szerkezet ka­librált furata a folyadékot közvetlenül a kiömlő csatornából vezeti a porlasztóhoz, ami a beszívandó térfogatot csökkenti és 50 így a folyadékfecskendező szerkezet kiürü­lését biztosítja; e) a gázosítónak a motorhoz vezető fojtó­szelepén oly rés van, mely a fojtószelep zárt helyzetében úgy a levegőnek, mint a 55 karburáit gáznak áthaladását teszi lehe­tővé; f) a lassító csatorna légszabályozó csa­varral van felszerelve. A csatolt rajz a találmány szerinti gázo- 60 sítónak példaképpeni megoldási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a gázosító függélyes középmet­szete, mely a porlasztó közepén, valamint a lassító folyadékfecskendező szerkezeten 05 megy át, ahol is a nehéz égési folyadék befecskendező szerkezete, mely a 644415. számú francia szabadalmi leírás szerinti, hasonló célú szerkezettel egyezik, szakado­zott vonalakkal van feltüntetve. A 70 2. ábra az 1. ábrának 2—2 vonala sze­rinti vízszintes metszet, mely a porlasz­tónak a nehéz égési folyadékot felvevő kamráján és az ehhez vezető csatornán megy át. A 75 3. ábra az 1. ábrának 3—3 vonala sze­rinti vízszintes metszet, mely a porlasztó középcsatornájában lévő légbebocsátó nyí­láson, valamint a lassító folyadékfecsken-

Next

/
Thumbnails
Contents