102548. lajstromszámú szabadalom • Kihúzható, görredőnyös vendégasztal

Megjelent 1931. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JMggK SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 102548. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Kihúzható, görredönyös vendégasztal. Fodor Gyula asztalosmester, Balsa és Pájer Mihály földm. napszámos Vencsellő. A bejelentés napja 1930. évi április hó 12-ike. A találmány olyan széthúzható asztal, melynek kihúzható része görredőnysze­rűen össze erősített lécekből áll, és amely­ben összecsukott állapotban ez a kihúz-5 ható asztallaprész meg felelően szerkesz­tett hengerre van felcsavarva. A talál­mány lényege az, hogy a kihúzható asz­talhoz nem szükségesek betétdeszkák, mert az összegöngyölt görredőnyszerű rész az 10 összecsukott állapotban, aránylag kis ter­jedelmű asztal szekrényében foglal helyet és ezáltal eddig el nem ért hosszúságra alkalmazható. A mellékelt rajzon a találmány két pél-15 daképpen felvett kiviteli alakja van egész vázlatosan feltüntetve, még pedig: az 1. ábra kétrészű szétnyitható asztalt áb­rázol kihúzott állapotban, míg a 2. ábra ugyanazt csukott helyzetben. 20 Végül a találmányi gondolatnak olyan megoldását mutatja, mikor az asztalszer­kezet a falnak üregébe van építve és on­nan húzható ki a szerkezetnek megfelelő hosszúságban. 25 A találmány leírása a következő: A kihúzható asztal az 1. ábrán feltün­tetett az (a) és (b) asztalrészből áll. Einnél a megoldásnál az eredeti asztallap két­rétű (i) és (c). A (c) felső lap a (d) csukló 30 körül elfordítva kinyitható, miáltal az asztallap már is kétszeresére hosszabbít­ható meg. Ez a meghosszabbítási mód köz­ismert és természetesen nem képezi a ta­lálmány tárgyát, hanem jelen esetben 35 csupán szerkezeti célokat szolgál. Az (e) az asztalszekrény falaiban ágyazott, ru­góval vagy kilincsszerkezettel fékezett henger az (r) redőnyszerű asztallap fel­göngyölítésére, míg az (f) görgő ugyan­annak vezetésére szolgál. A kinyitás és 40 öisszecsukás szerkezeti berendezése sokféle lehet. Alkalmazhatunk például az (e) hen­gertengely meghosszabbításában az (r) redőnylap felcsavarására szolgáló for­gattyút. Az asztallapredőny acél-, gumi-, 45 vagy erős szövetszalagra erősített, vagy végül fa- és íémkapcsokkal csuklósan egy­máshoz foglalt falécekből készül. Az (r) redőnyaszitallap kihúzás után bizonyos távközökben az (1) bakokkal alátámasz- 50 íandó. Összecsukható bakok is készíthetők, viagy olyan alakúak és méretűek, hogy összecsukáskor az asztalszekrény belsejé­ben elhelyezhetők legyenek. A két (a) és (b) asztalrész egymással az 55 (f) acél- vagy erős szövethevederrel, eset­leg" sodronykötéllel van összekötve, mely összecsukáskor a (h) hengerre felcsavaro­dik. Ez a felcsavarás vagy rugó behatása alatt, vagy a forgattyútengelyről, meg- 60 hajtás révén történhetik (fogaskerék át­tétellel.) A (g) görgő a heveder, vagy sod­ronykötél vezetésére szolgál. Az (a) és (b) asztalrészek a (k) görgős vagy golyós gördülő talpcsapokon fekszenek fel. 65 A 3. ábrán feltüntetett változat lényegé­ben ugyanazon szerkezetű találmány sze­rinti asztalt mutatja azzal a különbség­gel, hogy a kihúzható asztal egyik végét a (j) fal képezi. A (j) falban a szerkezet 70 elhelyezése, az (f) és (g) görgők, valamint az (e) henger ágyazása céljából fülke van kiképezve, melybe az összecsukáskor a (bl) asztalrész betolható oly módon, hogy külső felülete szolgál falburkolatul. Ter- 75 mészetesen ez esetben a göngyölítő hen-

Next

/
Thumbnails
Contents