102507. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sugárzókészülékek fémes sugárzó testeinek fémoxydokkal vagy nehezen olvasztható fémekkel való bevonására

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. i1 —-­MAGYAR KIRÍLYI jUHl SZABADALMI BTRÓSÁO SZABADALMI LEÍRÁS 102507. SZÁM. — XVI/c. OSZTÁLY. Eljáris sugárzókészülékek fémes sugárzó testeinek fémoxydokkal vagy nehezen olvasztható fémekkel való bevonására. Harsányi Jenő mérnök Budapest. A bejelentés napja 1928. évi március hó 6*ika. Elektromos sugárzó készülékek sugárzó testeit pl. elektronkisülési osövek katód­jait, vagy X-sugár csövek antikatódjait lehetőleg magas olvadáspontti, illetve nagy 5 atomsulyú fémekből kell készíteni. Ámde ezen fémek, melyek közül elsősorban a wolfram és molybden jönnek tekintetbe, csupán nehezen dolgozhatók fel, úgy hogy sok esetben kívánatos volna a sugárzó tes-10 tet könnyebben feldolgozható, pl. könnyen hengerelhető és csákozható fémekből ké­szíteni és vékony wolfram-, molybden-, tantalbevonattal vagy ezen fémek keveré­kének bevonatával ellátni. Eddig azonban 15 nem ismeretesek oly eljárások, amelyek segélyével ezen fémeket gyakorlatilag megfelelő módon vegyületeikből elektro­lytikusah lehetne leválasztani. Sok esetben továbbá kívánatos a sn-20 gárzó testeket felületükön nem fémes ve­gyülettel, pl. oxydokkal, különösen föld­alkalifómek oxydjaival bevonni. Ámde nem ismeretes oly általános módszer, amelynek segélyével ezen vegyületekből 25 egyenletes bevonatot lehetne előállítani és amely az összes tekintetbejövő oxydokra vagy azok keverékeire alkalmazható volna. A találmány tárgya már most oly eljá-30 rás, amely lehetővé teszi a fent említett sugárzó testeknek nehezen olvadó fémek­kel, vagy fémvegyületekkel, pl. wolfram­mal vagy f oldal kalifémoxidokkal, vagy pedig ezen anyagok keverékével való be-85 vonását. A találmány szerinti eljárás abban áll, hogy a bevonandó fémes sugárzó testet a bevonat képzésére szolgáló anyag kolloi­dális dispersiójába mártjuk és oly elektro­mos töltéssel látjuk el, amely azon töltés- 40 sel ellentétes, amelyet a dispersió belső fá­zisa a külső fázishoz képest, vesz fel. Ha pl. a dispersió dispergált részei posi­tív töltést vesznek fel, úgy a bevonandó fémet kathoda gyanánt kapcsoljuk, míg a 45 folyadékba merülő második etéktródát az áramforrás positív sarkaként kapcsoljuk. Az elektromos mezőben már most a dis­pergált részecskék az elektromos áram elektroforetikus hatására a kathoda felé 50 vándorolnak és töltésüket ennek leadják, miáltal a részecskék a leválasztandó elek­tródára erősen tapadó, egyenletes bevona­tot képeznek. Célszerű a dispersióhoz védőkolloidot 55 adni. Nehogy a csapadék egyenletességét az elektroforézissel egyidejűleg végbemenő elektrolyzis folytán kiváló gázok leront­sák, célszerűen oly kis feszültséget, pl. 60 mintegy 2 Voltot használunk, hogy víz­bontással járó elektrolyzis ne menjen végbe, vagy pedig depolarizáló anyagot avagy oly elektrolytet használunk, amely a leválasztó elektródon nem ad gázalakú 65 ionokat. Elektronkisülési csövek izzókathódjai­nak előállítása céljából pl. vékony pla­tin- vagy nikkeldróton, vagy ezen fémek ötvözetéből álló dróton azáltal állíthatunk 70 elő földalkalifémoxydokból, pl. barium­oxydból bevonatot, hogy az illető föld­alkalifém karbonátját vagy a karbonatok keverékét alkoholban, különösen methyl­álkoholban suspendáljuk és szénsavat ve- 75 zetünk a suspensión keresztül. Ezáltal a földalkalikarbonát methylvegyülete kelet-

Next

/
Thumbnails
Contents