102501. lajstromszámú szabadalom • Készülék a lövés begyakorlására

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAÖYAB KIRÁLYI JffBj | SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102501. SZÁM. — XIX/C. OSZTÁLY. AOL 6C5>C Készülék a lövés begyakorlására. vitéz Bernátsky Kornél ny. altábornagy Budapest. A bejelentés napja 1930. évi február hó 13-ika. A találmány a lövés begyakorlására való oly készülék, mely bármely puska­csőbe beilleszthető és a puska billentyűjé­nek elcsattantásakor a puskacső torkolata 5 előtt felállított kisebbített céltáblán, a ta­lálatnak megfelelő pontban, látható nyo­mot hagy. A találmány szerinti készüléket, mely rendkívüli egyszerűségén kívül azáltal 10 tűnik ki, hogy bármely puskába minden további nélkül beilleszthető és melynek kezelése semmiféle különös szakértelmet nem igényel, a mellékelt rajz egy foga­natosítási alakjában tünteti fel. Az 15 1. ábra a puskacső végének hosszmet­szete az abba beillesztett készüléknek egy részével. A 2. ábra a készüléknek a céltáblán való felcsapódását szemlélteti. A 20 3. és 4. ábrák a puskacsőből kivett ké­szüléknek hosszmetszetét mutatják a nyu­galmi, ül. a hatásos helyzetben. A találmány szerinti készülék a puska­cső hosszának megfelelő (C) hüvelyből és 25 az ebben elhelyezett (A) nyílvesszőből áll. mely utóbbit a (D) spirális rugó veszi kö­rül. Ez a rugó egyik végével a (C) hüvely­nek mellső (f) pereméhez és másik végével a (p), gombhoz támaszkodik, mely az (A) 80 nyílvesszőre van rácsavarolva, minek kö­vetkeztében ez utóbbi a (C) hüvelyben rendesen a 3. ábrában feltüntetett helyze­tet foglalja el. A (C) hüvely hátsó végébe az (r) fenékcsavar van becsavarőlva, 35 melynek középső furatán a nyílvesszőnek gyutacsszerű (o) nyúlványa nyúlik kifelé, míg a nyílvessző mellső végén a kaucsuk­ból készült (m) csapófej van levehetően megerősítve, mely a találat jelzésére szol­gáló (n) nyomtűt hordja. 4Ü A használatnál a leírt készüléket csapó­fej és ny»mtű nélkül hátulról a puska­csőbe toljuk be, amikor is az (o) nyúlvány a puska gyúszegének pályájába jut és a (CJ hüvelynek (k) pereme, a rendes töl­tény hüvelyek pereméhez hasonló módon, a puskacső hátsó végéhez fekszik, míg a nyílvesszőnek mellső vége a puskacső mellső végén bizonyos darabbal kinyúlik. Ennek megtörténtével a puskacső végére 50 ráillesztjük a (B) torkolatfedőt és a nyíl­vesszőnek mellső végére rászereljük az (m) csapófejet az (n) nyomtűvel. A billentyű elcsattantásakor a gyúszeg az (o) nyúlványhoz ütődve az i(A) nyíl- 55 vesszőt a (D) rugó hatása ellenében elő­relöki (4. ábra), amikor is az (m) csapó­fej a célbavett (s) céltáblához ütődik és az (n) nyomtű a találatnak megfelelő pontban nyomot létesít a céltáblán, mire 60 az eközben megfeszülő (D) rugó a nyíl­vesszőt eredeti helyzetébe veti visszia és a készülék újbóli működésre kész, mihelyt a závárzat nyitásával és zárásával az ütő­szeg rugóját újból megfeszítjük. 65 A (k) perem a szokásos töltényvonó he­lyén le van reszelve, hogy a leírt működés zavartalanul mehessen végbe. A leírt ké­szülék, mely a. szerkezeti részletek tekinte­tében a találmány keretén belül sokféle- 70 képen módosítható, a célzás és lövés be­gyakorlására kiválóan alkalmas. Szabadalmi igények: 1. Készülék a lövés begyakorlására, jelle­mezve a puskacsőbe kivehetően behe- 75

Next

/
Thumbnails
Contents