102497. lajstromszámú szabadalom • Forrasztó-fémből forrasztószerhozaggal készült forrasz

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MA6YARKJEÁLYI SZABADALMI BIKÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102497. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Forrasztó-fémből forrasztószerhozaggal készült forrasz. Patent-Treuband-Gesellschaft für elektrísche Glühlainpeii m. b. H. cégr Berlin. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 1-je. Németországi elsőbbsége 1929. évi szeptember hó 28-ika. Ismeretesek már oly forraszok, melyek forraszitófémből és forrasztószerből állnak, úgy hogy alkalmazásuknál forrasztó- vagy ömlesztőszereknek járulékos használata fe-5 leslegessé válik. A forrasztószert e mellett forrasztófémből való, hossztengelye irá­nyában üreges huzalban szokás elrendezni. Ismeretes továbbá a forrasztószernek és forrasztófémnek külön-külön poralakba 10 való hozatala is, ahol is a két por keveré­kéből sajtolás útján forrasztópálcákat vagy forrasztóhuzalokat állítottak elő. Végül is­meretesek egy-egy forrasztáshoz elegendő kis forrasztógolyók is, melyek vagy teljes 15 egészükben a forrasztófémből állnak, vagy gömbalakú f orrasztóf émhüvelyben ömlesztő szerből való magot tartalmaznak. A tálálmány értelmében az ilyen, főként gépi úton való forrasztáshoz alkalmas, le-20 mez-, gömb- vagy labdacsalakú kis for­rasztótestek a forrasztóíém porának és a forrasztószer porának sajtolás útján szi­lárdított keverékéből állnak. A hasonló összetételű forrasztópálcákkal 25 vagy forrasztóhuzalokkal szemben a talál­mány szerinti kis forrasztótesteknek az az előnyük, hogy a forrasztó fol\r amatnál nem kell a forrasztáshoz szükséges forrasz­darabkákat levágni, ami pálcák vagy hu-80 zalok alkalmazásánál elkerülhetetlen, sok időt vesz igénybe és nem sikerül mindig teljes biztonsággal. Ezáltal a forrasztó fo­lyamatot jelentékenyen gyorsítjuk és biz­tosabbá tesszük, aminek gépi úton váló 35 forrasztásnál nagy jelentősége van. Ezen­kívül a kis íorrasztótesteknek alkalmazá­sánál minden egyes forrasztásnál sokkal nagyobb biztonsággal áll rendelkezésünkre mindig azonos nagyságú forrasztófém­mennyiség és forrasz lőszermennyiség is. 40 Az utóbb említett előny megvan ugyan a forrasztószerből álló maggal bíró ismert forrasztógolyóknál is. Ezekkel szemben azonban azt az előnyt érjük el, hogy a forrasztószer a forrasztótesteknek a íor- 45 rasztandó felületre való felvitelnél azon­nal hat. Az ismert forrasztógolyóknál, ame­lyek forrasztószert bezártan tartalmazzák, a forrasztószer gyakran csak akkor szaba­dul fel, ha a forrasztófém a forrasztandó 50 felületet már betakarta. Ez természetesen a forrasztás tartósságát károsan befolyá­solja. Ezenfelül az ismert forrasztógolyók­nál a forrasztás annak következtében, hogy a forrasztószert a forraszítófémből való hü- 55 vety körülzárja, természetesen sokkal las­sabban megy végbe, mintha mindkét anya­got bensően keverjük egymással össze. Mint már említettük, a forrasztási folya­mat gyorsasága döntő fontosságú a for- 60 rasztótesteknek gépi úton történő forrasz­táshoz való felhasználásánál. A kis forrasztótestek előállításához hasz­nált poralakú forrasztófémet egyszerű mó­don pl. úgy állíthatjuk elő, hogy a fémet 65 megömlesztjük és az ömlesztéket megder­mesztéséig erőteljesen rázzuk, amikor is apró golyókká bomlik fel. Az így vagy más módon kapott fémport most vagy a forrasztószer porával keverjük, vagy pedig 70 egy vagy több szilárd forrasztószernek, pl. ammoniumkloridnak, cinkkloridnak, am­moniumfoszfátnak, fenyőgyantának vagy más szerves forrasztószereknek, mint külö­nösen pl. karbamidnak oldatával itatjuk 75 és az oldószert elpárologtatjuk. Az egyik

Next

/
Thumbnails
Contents