102430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás klórozott víz klórtalanítására

Megjelent 1931. évi április hó lő-éii. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102430. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Eljárás klórozott víz klórtalanítására. Muchka József vezérigazg-ató Wien. A bejelentés napja 1930. évi május hó 21-ike. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 14-ike. A mikroorganizmusoknak, szerves anya­goknak, továbbá vasnak és mangánnak a vízből való biztos eltávolítására tekinté­lyes mennyiségű klórt vagy más ható-5 anyagot adnak a vízhez. A klórfelesleget a vízből úgy távolítják el, hogy a klóro­zott vizet széntartalmú masszán, mint pl. aktív szén, állati szén, korom, csontszén, koksz stb. rétegein vezetik át. Hogy a 10 klórtalanítás biztosan elérhető és a klór áttörése megakadályozható legyen, nagy mennyiségű aktív szenet stb. használnak, még pedig magas rétegekben, amelyek fe­lett, illetőleg amelyeken át a klórtalaní-15 tandó vizet vezetik. Az aktív szén vagy hasonló hatású anyag első rétegei mindig aktiváltak, ennélfogva mindig klóröv ve­szi őket körül, ezzel szemben az aktív szén stb. maradéka, megfelelően magas réteg-20 vastagság mellett, tartalékot képez, ame­lyen steril, azaz klórtalanított víz áram­lik át. Széntartalmú masszák, mint abszorp­ciós vagy aktív szenek tulajdonsága, hogy 25 felületükön csirákat tartanak vissza. A tartalék szenet alkotó réteg így mindig a fertőzés veszélyének van kitéve, ami úgy állhat elő, hogy valamely csira a szén­masszában egész csiratelepet képes létre-30 hozni, ami által a már csirátlanított víz újból megfertőződik. Ezért szükséges úgy azt az aktív szenet, amelyen csak a steril­víz áramlik át, mint azt is, amely az áram­lási övön teljesen kívül esik, időről-időre 35 sterilizálni. Megkísérelték, hogy ezen üzemi tartalékul szolgáló szén sterilizálá­sát erősen klórozott vízzel való átöblítés útján végezzék. Az öblítő vízhez azonban tekintélyes mennyiségű klórt kell hozzá-40 tenni. Eltekintve attól, hogy minden, kló­rozott vízzel végzett sterilizálási folyamat a kívánt sterilizáló hatás eléréséhez bizo­nyos időt igényel, az ilyen sterilizálási el­járás megbízhatatlan, mert az a veszély forog fenn, hogy a klórozott víz már régen 45 elvesztette a klórtartalmát, amikor a szén­rétegből kilép. Meglehetősen nehéz a he­lyes időpontnak a megválasztása is, amelynél az aktív szénnel stb. való sterili­zálás szükségessé válik, helyesebben, ami- 50 kor a szénnél infekció lépett fel és egyéb­ként sem áll módunkban, hogy a szénen végbemenő sterilizáló hatást ellenőrizhes­sük. Ez teljesen a munkaszemélyzet meg­bízhatóságától függ. 55 A találmány lényege az, hogy a klóro­zott víz klórtalanítására való apparatúra üzembehelyezésével egyidejűleg azonnal a klórtalanító massza, pl. aktív szén vagy máseféle sterilen tartása is létrejön, vagy- 60 is a kezelőszemélyzettől független, önmű­ködő üzemet érünk el. A találmány értelmében ezt azzal való­sítjuk meg, hogy a klórtalanító masszát, mint a szenet, a klórtalanító eljárás köz- 65 ben klórozott vízzel vesszük körül és így nemcsak a klórozott üzemi víz klórtalano­dik, hanem a klórtalanító masszát is ste­rilizáljuk. Ha az üzemi víz klórtalanítás közben a klórtalanító masszát állandóan 70 körülágyazzuk, vagy legalább is az egész eljárás alatt, lehetőleg kis szünetekkel ke­ringő mozgásban tartjuk, úgy a klórtala­nító massza inficiálódásának minden ve­szélyét önműködően elkerültük. 75 A mellékelt rajz az 1. és 2. ábrában egy, a találmánynak megfelelő eljárás keresz­tülvitelére való berendezés két példaké­pem foganatosítási alakját tünteti fel. A pl. kovácsolt vasból készült, zárt (1) 80

Next

/
Thumbnails
Contents