102423. lajstromszámú szabadalom • Tekercselőgép

Megjelent 1931. évi április hó lő-éii. MAGIAK EIRÁLTI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102423. SZÁM. — VIJ/g. OSZTÁLY. Tekercselőgép. The yViitoniatic Coil Winder & Electrical Equipment Co. Ltd. London. A bejelentés napja 1929. évi julius hó Il ike. Ismeretesek már oly tekercselőgépek, melyeken oly önműködő berendezések vannak, amelyek a csévék, illetőleg te­kercsek egyes drótmenetrétegei közé szi-5 getelőszalagokat helyeznek és tekintettel vannak arra, hogy a tekercs átmérőjének növekedésekor a szigetelőszalag hosszát is növelni kell. A bejelentés tárgya ily­íajta gépekre vonatkozik és abban áll, lb hogy a drótmenetrótegek befedésére szük­séges és tartalékszalagról levágandó szalagrésznek megmérését, valamint a kellő hosszban leszabott, illetőleg le­vágott szigetelőszalag továbbítását mérő-15 henger végzi, mely minden egyes drót­menetréteg befejezése után egyetlen egy­szer körülfordul és körülfordulása alatt a szigetelőszalagtovábbítószerveket, vala­mint a tekerosátmérő növekedésével szük-20 séges elállításokat végzi. A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti papír­hozzávezetőkészülékkel ellátott gépet elölnézetben, a 25 2. ábra az 1. ábrához tartozó felülnéze­tet, a tekercselőgép felső részének eltávo­lítása mellett, a 3. ábra metszetet az 1. ábra 3—3 vo­nala szerint, a 30 4. ábra metszetet az 1. ábra 4—4 vo­nala szerint, az 5—6. ábrák a papírszalagnak hozzá­vezetési és el vágási módját szemlél­tetik, a 35 7. ábra végül a találmány szerinti mérőhengert távlatilag mutatja. A csévetekercselőgép (11) alapleme­zén a két (12, 13) oldaltartó, valamint a tekercselendő (15) csévék gyors forgásba hozó (14) villammotor van elrendezve. A 40 (16) nyeregszeg a (15) csévét központo­sítja, míg a motortengelyen a (17) dörzs­tárcsa ül. Az előnyösen gumival bevont (18) hajtótárcsa (19) tartójával együtt a (20) rúdon eltolhatóan van ágyazva, míg 45 a (20) rúd a (11) alaplemezen ülő (21) csapágybakokban van ágyazva. Ez elren­dezés folytán a (18) hajtótárcsa a (17) dörzstárcsa és a (23) vezetőorsón meg­erősített, második (22) dörzstárcsa között 50 eltolható olykép, hogy ezáltal a vezető­orsónak sebessége tetszőlegesen szabá -lyozható. A drót a (24) esévéről fejtődik le és a (15) csévéhez a rugó által vezé­relt (26) karon ülő (25) feszítőkorongon hb át halad. A gépnek további részei a (27) indítókapcsoló, a (28) mérőkészülék, a (29) önműködő kikapcsoló és az ide-oda mozgó (30) drótvezető. A papírhozzávezetőkészüléknek (31) 60 alaplemeze a tekercselőgépnek (11) alap­lemezéhez (32) csavarokkal van erősítve, melyek egyszersmint a (12, 13) oldal­tartóknak rögzítésére is használhatók. A (31) alaplemeznek két felfelé irányuló 65 (33, 34) oldaltartója van, amelyek a (23) vezetőorsó tengelyére, illetőleg közép­vonalára merőlegesen állnak, ami által a (33, 34) tartókban ágyazott görgők stb. a (23) vezetőorsóval párhuzamos tengely 70 körül forognak el. A (35) mérőhenger a két (33, 34) oldal­tartóban, azoknak hátsó végéhez közel van ágyazva. E (35) mérőhenger előnyö­sen acélból készül és két réssel van el- 75 látva., melyek közül az egyik (36) rés a mérőhenger tengelyével párhuzamosan, egyenes vonalban szalad, míg a másik

Next

/
Thumbnails
Contents