102421. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés műselyemfonalaknak és szálaknak folyadékokkal való kezelésére

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jnHBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102421. SZÁM. — XlYa/1. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés műselyemfonalaknak és szálaknak folyadékokkal való kezelésére. Brandwood József mérnök Manchester. A bejelentés napja 1929. évi február hó 16-ika. A műselyeBi-íonalcsévétk oly alaktan, ahogyan a fonógépről lekerülnek, nem ke­zelhetők kellő módon, és eredménnyel, nyomás ailatt álló folyadékkal1 , miivel a,z 5 a,likaiméi zotf nyomás a szomszédos fonala­kat összeszorítja, miért is e fonálé.síé vek­nek tökéletes fehérítése, kéntelenítése, fes­tése, vagy egyéb célból folyadékokkal való kezelése csak tökéletlenül történhetik. A [0 fonógépekről lekerülő f oinal esévéknél ugyanis az ögyes csévemenetek szorosan egymáshoz csatlakoznak, ós nincs alkkora feszültségük, amekkorára a fenti művele­tek szempontjából szükség Van. [5 Éppen ezért eddigelé a fonalakat legszí­vesebben matringal,akban kezelték a kü­lönböző festő-, fehérítő- vagy mosó­folyadékokkal, mivel csakis a mlaitring­alak; mellett vannak a fonalak kellőkép-20 pen megfeszítve és csak az ilykéjp kezelt fonalaknak van meg a kellő szilárdságuk, fényük ós rugalmasságuk. Jelen szabadalom oily eljárás és beren­dezés, melynek segélyével a fonalcsévéket 25 oly alakban kapjuk, hogy az egyes fona­laknak összetapadását elkerüljük, és a folyadék a esévén, illetve fonál rétegeken könnyen keresztülhatol, függetlenül alttól, hogy mosó-, kéntelenítő-, fehérítő-, festő-80 vagy szárító-folyadékot alkalmlazunk, vaigy pedig hogy a fonalakat azoknak si­kamlóssá tétele céljából, folyékony kenő­anyagokkal, pl. parafinnal kezeljük, azért, hogy a későbbi átcsévéilő műveleteket meg-85 könnyítsük. Ilykép a találmány révén a fonalcsé­véfcnek ma trin,galakra hozatalát valamint a maiüringoknak megfeszítését elkerüljük, amiáltial lényeges munkamegtakarítást érünk el és megtakarítjuk azokat a nagy- hő­fokú veszteségeket és károsodásokét, amelyeket ilyen finom és érzékeny fonal­nak, amilyen a műselyem, matrinigolásá­v al jáirn ak. A találmány s zer in t a mű se lyenfona,lakat lyufcgatott cső, vagy lyuk- fö gatott falu cséve körül nyitott mieneltek­ben csévéljük fel, mely felcsévélési mód a kész fonalcsóvének bizonyos lágyságot ós engedékenységet biztosít, mely ,a fonógép­ről jövő zárt vagyis párhuzamos menetű 50' csévéikkel összehasonlítva azon előnnyel jár, hogy ha az ilyen myiltmemeitű csávó­két kellő sebességgel a cséive hossztenge­lye körül forgatjuk és egyidejűleg a eséve belsejébe folyadékot hozunk, úgy a cséve 55-forgatása következtében fellépő röperő a folyadékot a cséive fonalrétegén keresztül­hajtja, mimellett az időegységben a esé­vén, ill. annak fonalrétegén áthalad ó folyadékmennyiség nem nagyobb azon fo- 60-lyadékmennyiségnél, amelyeit ugyanazon idő alatt a cséve fonalrétegei vagyis a feilcsévélt fonalcsomag el tud nyelni. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a foiml­csomagon mindenkor akkora folyadék- gj: mennyiség halad keresztül, amiennyit a fo­nalcsioimag nedvszívó hatásánál fogvia jól fol tud venni anélküli, hogy a fo­nalcsomiag belsejében folyadékmennyisé­gek összetoi'lódiluatnának, vagy pedig a 70 fonialcsomag belső felületét, vagy pedig annak valamely be/lső réíszát a folyadék túlságos igénybevételnek tenné ki. Ilykép tehát a nyitott menetű csévék al­kalmazása folytán a röperő révén oly elő- 75. nyös hatásokat érhetünk el, amelyeket ziárt tekercselésű esévóknél soha él nem érhetnénk. Amellett a folyadék az egyes

Next

/
Thumbnails
Contents