102367. lajstromszámú szabadalom • Beszélőgép

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI iS^BS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102367. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Beszélőgép. The Gramophone Company Limited Hayes eégr Middlesex, mint Thompsett Harry Archibald londoni mérnök jogutódja. A bejelentés napja 1929. évi május hó 14-ike. Angolországi elsőbbsége 1928. évi május hó 14-ike. A jelen találmány hanglemezeknek egy beszélőgép lemeztartályából a beszélőgép forgókórongjára egyenkint és egymásután történő önműködő vezetésére való és kü-5 lönösen oly szerkezeteknek javítására vo­natkozik, melyek a hanglemezek megfogá­sára szolgáló szerkezettel ellátott kart fog­lalnak magukban, mely kar akként forog egy függélyes tengely körül, hogy a hang-10 lemezeket megfogó szerkezet, a tartály és a forgókorong fölött fekvő állások között mozog. A jelen találmány célja többek között az alkatrészek oly elrendezése, mely a 15 hanglemezek vezetésének ezt a módját al­kalmazó, tartályos beszélőgépeknek mére­teit minimumra redukálja. További cél oly javított berendezésnek létesítése, mely -nek segélyével a lengő kar, ha SJH SL tartály 20 vagy a forgókorong fölött van, önműkö­dően vagy kézzel függélyesen mozgatható legyen és melynél a gépmotornak mini­mális erőkifejtése szükséges ahhoz, hogy a lengő kart önműködően megemelje. 25 A hanglemezeket adogató kar, egyik végén, forgatható és függélyesen moz­gatható csaphoz van erősítve és másik végén bizonyos számú sugárirányú moz­gatható karral van ellátva, melyeknek 30 végei a tartályból a forgókorongra adoga­tandó hanglemezeknek megfogására szol­gáló horgokká vannak kiképezve. A jelen találmány javított elrendezésé­nél a tengely, mely körül a hanglemezeket 35 adogató kar leng, a hangkar tengelye mel­lett van elrendezve és a távolság eme ten­gely és a forgókorong tengelye között ki­sebb, mint a hangkar tengelye és a forgó­korong tengelye közötti távolság úgy, hogy a hanglemezek a tartályban széleik- 40 kel szorosan a forgókorongon levő lemez széléhez feküsznek, minek folytán rövid hanglemezadogató kart alkalmazhatunk. A hanglemezadogató kar megemelését és sülyesztését megfelelő időközökben a 45 gépmotor áttételi berendezés segélyével végzi, mely az adogat ókar emelési és sü­lyesztési mozdulatainak előidézésére a gépmotor által egységes elemként mozga­tott kétrészű tagból áll, mig, ha az ado- 50 gatókar emelését vagy sülyesztését kézzel végezzük, a két rész egymáshoz képest el­mozoghat. Az adogatókar lengési mozdulatait oly szerkezet idézi elő, melyet akár önműkö- 55 dően akár kézzel lehet működtetni. A mellékelt rajzokban a találmányt ké­pező beszélőgép példaképen egy foganato­sítási alakban van feltüntetve. Az 1. ábra a találmány szerinti önműködő 60 beszélőgépnek felülnézete. A 2. ábra távlatos oldalnézet, melynél a jelen találmány megértésére szükséges lé­nyeges részek, tartóik nélkül vannak fel­tüntetve. A 65 3. ábra vázlatos felülnézet az alaplemez nélkül. A 4. ábra a hütyökkorongokat és az átté­teli szerkezetet az egyik állásban. Az 5. ábra egy másik állásban tünteti fel. A 70 6. ós 7. ábra egy-egy részletet tüntet­nek fel. Az (1) alaplemez (1. ábra) egy szekrény­ben van ágyazva és alsó lapján a (2) elektromotort hordja. 75 A (2) motor az (1) alaplemezen megerő-

Next

/
Thumbnails
Contents