102364. lajstromszámú szabadalom • Berendezés távolbalátó vevőkészülékek képösszetevő berendezésének hajtására

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102364. SZÁM. — VH/j. OSZTÁLY. Berendezés távolbalátó vevőkészülékek képösszetevő berendezésénak hajtására. Binder Vilmos oki. gépészmérnök. A bejelentés napja 1928. évi november hó 29-ike. A távolbalátó vevőkészülékek syiichro­nizálására ismeretes mór olyan berende­zés, melynél külön rádióhulláim útján vagy külön kábelvezetékkel egy a vevő-5 oldali synehron motort hajtó határozott frekvenciájú váltóáramot vittek át. Ez jelentősen bonyolítja és drágítja az adó-és vevőberendezéseiket. Ezit elkerülendő megkísérelték már a 10 motort hajtó váltakozó áramokat a kép­áramokra síziuperponálni. Ez azonban az­zal a hátránnyal jár, hogy a frekvencia­sávot lényegesen kiszélesíti, a kép minő­ségét rontja és ezenfelül bonyolultabbá 15 teszi az adó- ós vevőberendezéseket. Még ezenkívül isimért lehetőség a kép­összetevő berendezést egy közönséges sza­bályozható egyen- vagy váltóáramú mo­torral hajtani, ennek azonban isimét az a 20 hátránya, hogy konstans és ezáltal syn­ehroin fordulatszám tartósan sem létesít­hető, vagyis a berendezés állandó szabá­lyozásra szorul. Végül nem elégithet ki a synehron motort hajtó váltakozó ára-25 moknak helyi előállítása, amelyet indit­ványozlak hangvillaiszaggató vagy cső­generátor alakjában, mivel ezek a laiku­sok kezében mind használhatatlanok. Fentemlíteft hátrányokat jelen talál-80 mány szerint azáltal kerüljük ki, hogy egy kisfogyasztású synehron motort, pél­dául egy fónikus kereket közvetlenül azon váitakozóáram hajt, amely a felfogott képáiraimban foglalt sorfrekvencia — 85 vagyis a képnek soronkin-t való bontása­kor azclk le-tapintása által előálló árarn­válitiakoziás — által eo ipso jelen va,n. Ezáltal feleslegessé váltnak különleges energiaforrások a vételi oldalon és nem szükséges, hogy az adóállomás egy külön 40 synchronizáló frekvenciát adjon. Hoigy ezen meghajtást üzembiztosabbá tegyük, célszerű ezeket a motort hajtó áramlökéseket kifejezettebbé tenni. Mivel ugyanezek az áramok a reprodukáló lám- 45 pához is jutnak, csak azon pillanatokban állítjuk elő ezeket az átlagost felülmúló erős áramlökéseket az adóoldalon, amikor a képnek a képsorokból való összerakásá­nál egy bizonyos sorról a következő sorra 50 térünk át, úgy hogy a különösen erős im­pulzusok által előidézett fényváltozások a kép szélére esnek, illetve ott jelennek meg, ahol nem hatnak zavarólag. A találmány értelmiében egy ilyen ki- 55 fejezett áraim-Lökést akként állítunk elő. hogy az adóállomás képbontójánál a kép kereténél — a szálén — egy erős csíkot alkalmazunk, amely vagy feketébb a leg­sötétebb képrészletnél, vagy világosabb a 60 legvilágosabb képirészletnél. Mivel minden egyes ilyen áramilökéisnél a vevőkészülék synehron motorjának ro­torja egy pólusközzel fordul tovább, a vevőmotor pólusszáma azonos kell, hogy 65 legyen a képsorok számával. Tudniillik, ha a vevőmotor meghajtása a sorfrekven­cia váltóárama útján történik. Ha kép­összetevő berendezés gyanánt Nipkow-tár­csát használunk, úgy fenntiek alapján a 70 vevőmotor pólusszáma a Nipkow-tárcsa lyukszámával kell, hogy egyezzen. Ezáltal érjük el azt, hogy az adótárcsa egy teljes fordulata alatt a vevőkészülék motorja is éppen egy fordulatot végez. 75 Így például, ha a szokásos Nipkow­rendszerű spirális lyuktárcsán (a) számú (pl. 24) egyforma szögosztással elhelyezett

Next

/
Thumbnails
Contents