102355. lajstromszámú szabadalom • Elektromos akkumulator, polarizációs cella, elektromos egyenirányító, illetve kondenzátor

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ;IHÍ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102355. SZÁM. vn/i, OSZTÁLY. Elektromos akkumulator, polarizációs cella, elektromos egyenirányító, illetve kondenzátor. Popp Jacob mérnök Berlin-Oberschöneweide. A bejelentés napja 1929. évi december hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi január hó 12-ike. Már javasolták elektromos akkumulá­torok elektrolitjének olajréteggel való be­fedését, oly célból, hogy az elektrolit elpá­. rolgását csökkentsék és a töltésnél fejlődő 5 gázok útján való szétporladását meggátol­ják. . Az elektroliten úszó olajréteg hátrá­nya azonban, hogy meggátolja, vagy legalább is megnehezíti és pontatlanná teszi az elektrolit sűrűségének areometer-10 rel való mérését. További hátrány, hogy kapilláris hatás folytán, lassanként kevés olaj hatol be az elektrodalemezek hatásos tömegébe és csökkenti ennek kapacitását. Hátránya végül, hogy a megtekintendő 15 vagy javítandó lemezeknek a tartályból az olajrétegen való kihúzásánál a lemeze­ken vékony olajréteg rakódik le, mely a lemezek megbírálását megnehezíti és újbóli visszahelyezésük után kapacitásu-20 kat szintén csökkenti. A találmány szerinti akkumulátor stb. az elektrolitet fedő olajréteg fent említett előnyeivel rendelkezik, de hátrányaitól ment. 25 A találmány lényege az, hogy az elek­trodalemezeket és az elektrolitet tartal­mazó akkumulátortartály töltés alatt is gázmentesen zár és a benne fejlődő gázok, cső útján, egy az alábbiakban védőtar-30 tálynak nevezett, második tartályba vo­nulnak, mely körülbelül magasságának feléig olajjal telt. A védőtartály fent vagy nyitott, vagy fedővel zárt; ez utóbbi eset­ben a gázok a fedő furatain át távoznak. 85 Miközben a gázok, buborékok alakjában, a védőtartályban foglalt olajrétegen át . felszállnak, a hozzájuk tapadt elektrolitet maradéktalanul az olajnak adják át; az elektrolit azután apró cseppek alakjában lesülyed, míg a gázok kísérleteim tanul- 40 sága szerint, teljesen szárazon és az elek­trolit nyomaitól menten hagyják el a védőtartályt. Nehogy az olaj a hőmérséklet- vagy a légnyomásváltozásnál a védőtartályból a 45 gyüjtőtartályba szivassék, a védőtartály legalsó részébe elektrolitet tölthetünk, melyen az olaj úszik úgy, hogy adott eset­ben csak elektrolit szivatik a gyüjtő­tartályba. Több gyiijtőtartályhoz egyet- 50 len védőtartály elegendő. Célszerűen 11-számú elemből álló battériát, válasz­falak útján n + 1 számú cellára osztott tartályba építünk be, mely cellák egyike a védőtartály. 55 A rajz, vázlatosan, a találmánynak ilyen példaképpeni kiviteli alakját szem­lélteti. A közös (a) tartályt a (b) válaszfalak három cellára osztják, még pedig a két 60 (cl) és (c2) gyűjtő- és az (s) vódőtartályra. A gyüjtőtartályok szájai gázmentesen zárnak. Szokásos töltőnyílásukat, üzem közben, a csavarmenetes (dl) és (d2) dugók ugyancsak tömítetten zárják. Köz- 65 vetleniil a fedőjük alatt kezdődnek az (el) és (e2) gáztalanító csövek, melyek az (s) védőtartály legalsó részébe torkolnak. Az (s) védőtartály csekély mennyiségű (g) elektrolittel van megtöltve, melyen körül- 70 belül az (s) tartály magasságának feléig terjedő (h) olajréteg úszik. A védőtartály fedőjében a szokásos (i) gáztalanító dugó foglal helyet.

Next

/
Thumbnails
Contents