102265. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tojás szállítására és raktározására

Meg-jelent 1931. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS lOíá 265. SZÁM. — X/e. OSZTÁLY. Berendezés tojás szállítására és raktározására. vitéz. Major Miklós nyűg1 , százados Budatétéuy. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 3-ika. A tojás szállítására való berendezések­nél a legfontosabb követelmény az, bogy a tojások tartóikban vagy fészkeikben szilárdan és biztosan üljenek, nehogy a 5 szállításnál fellépő rázkódtatások folytán a tojások tartóikhoz vagy egymáshoz ütődhessenek és így könnyen eltörhesse­, nek. Fontos szempont továbbá az is, hogy ezen berendezések könnyen áttekinthetők 10 legyenek és így az esetleg megsérült tojás gyorsan megtalálható és eltávolítható le­gyen. Ezenkívül arra is gondot kell for­dítani, hogy aránylag kis helyen sok tojás elférhessen. 15 Az eddigi tojásszállító berendezésekezen szempontoknak nem minden tekintetben feleltek meg. A találmány szerinti, tojás szállítására és raktározására való berendezés a fenti 20 követelményeknek a legteljesebb mérték­ben megfelel, amennyiben ezen berendezés­nél a tojások tartóikban teljesen szilárdan ülnek, az egész berendezés egyszerre át­tekinthető és abban aránylag kis térszük-25 séglet mellett sok tojást elhelyezhetünk. A találmány szerinti berendezésnél a tojások tartóit alzaton megerősített, az álló tojás alakjának megfelelően görbí­tett, rugalmas rögzítőpofák képezik. A 30 rögzítőpofák célszerűen ívalakban meg­hajlított huzalok, melyeknek felül és alul összefutó, középen pedig egymástól távol­fekvő két száruk van. Két-két egymással szembenfekvő, kétszárú huzal egy-egy 35 tojástartót képez. A találmány szerinti berendezésnél az alzatot előnyösen lécek alkotják, amelyek egy-egy sorozat egymás mellett fekvő tojástartót hordanak. A lécek egymás 40 mellett egy keretre erősíthetők, úgy hogy azok kerettálcát képeznek. A kerettálcák azután egy keretládába felülről egymás fölé berakhatok vagy abba oldalról be­csúsztathatok. A mellékelt rajz a találmány szerinti 45 berendezésnek példaképpeni foganatosí- * tási alakját tünteti fel. A rajzon az 1. ábra a tojástartókat elölnézetben, a 2. ábra pedig oldalnézetben ábrázolja, mimellett az alzatot mindkét ábrán met- 50 szetben tüntettük fel; a 3. ábra a kerettálcának, a 4. ábra pedig a keretládának távlati képe. A tojástartókat egymással szemben- 55 fekvő, a tojás alakjának megfelelően gör­bített, rugalmas (1) huzalok (1. ábra) ké­pezik. Mindegyik huzalnak két vége alul a (2) léchez van erősítve olyan módon, hogy a végek a lécen keresztülmennek és 6Q a lécbe visszahajlanak. Mindegyik huzal középső felső részén kissé kihajlított csúcs­ban át van hajlítva (2. ábra), úgy hogy két (la és lb) szára középen egymástól távol fekszik. 65 A (3) tojást a huzalok között úgy he­lyezzük el, hogy a tojást hegyével lefelé a tojástartók fölé állítjuk, majd a tojásra gyakorolt nyomás útján azokat szétnyit­juk és a tojást a huzalok közé csúsztatjuk, 70 mikor is azok a tojást biztosan megfogják (1. 1. ábra). A (2) lécek, célszerűen kerethez erősítve (3. ábra), kerettálcát képeznek. A keret­nek két (4) oldallapja van, amelyeket az 75 (5) lécek kötnek össze. A (4) oldallapok hordják a szegekkel vagy csavarokkal, vagy bármilyen más módon hozzájuk erő­sített, célszerűen fecskefarkban végződő (2) léceket. A (4) oldallapoknak ovális (7) 80

Next

/
Thumbnails
Contents