102224. lajstromszámú szabadalom • Önzáró szelep árnyékszéköblítéshez, vagy bizonyos mennyiségű víznek vagy gáznak kibocsátására

Meg-jelent 1931. évi április hó 109-én. 1ÍAGYAB KIRÁLYI JHlgE SZABADALMI I3IKÓSA6 SZABADALMI LEÍRÁS 102324. SZÁM. XXI <1. OSZTÁLY. Önzáró szelep árnyékszéköblítéshez, vagy bizonyos mennyiségű víznek vagy gáznak kibocsátására. Manousek Rudolf g-yáros Brno-Husovice. Pótszabadalom a 99616. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabidalom bejelentésének napja 1930. évi junins hó 10-ike. A találmány a 99616. sz. törzsszabada­lomban ismertetett szelep javítására vo­natkozik. E javítás egyrészt a szelepkúpra és szelepülésre, másrészt a szelepülésben 5 levő átbocsátó nyílásokra és a szelepkúp fölötti kamarára vonatkozik. A találmány tárgyának egy kiviteli alakja mellékelt rajzon hosszmetszetben van feltüntetve. 0 A találmány szerint a (4) szelepkúp igen kis mértékben kúpalakú, mely alig külön­bözik a hengeralaktól. A (8, 8') szelepülés, melybe a szelepkúp be van illesztve, ha­sonlóképpen alig különbözik a henger-5 alaktól. A (8, 8') szelepülésnek (9) átbo­csátónyílását a szelepkúp zárja le. E nyí­lásnak belső bősége egyik oldalról a má­sik felé fokozatosan nagyobbodik. A (9) nyílás legnagyobb bőségét azon az olda-10 Ion éri el, ahol a (2) befolyó csőtoldat van. Hogy az átbocsátónyílás ez egyenlőtlen bőségét kiképezhessük, a (8') szelepülés­lefolyórésznek (28) széle a szeleptengely­hez álló síkhoz képest ferde irányú. Ez a :5 szél a szeleptengelyhez képest derékszög alatt is lehet, azonban a szelepkúp lezáró szélének síkja a szeleptengelyhez képest ferdeirányban van. E két sík kölcsönös helyzete máskép is kombinálható, azon-0 ban mindig olykép, hogy a szelepkúp le­záró szélének síkja, vagy síkjai, esetleg felületei a szelepülés lezáró szélének sík­jával, vagy síkjaival, esetleg felületeivel mindig bizonyos, legelőnyösebben éles ;5 szöget, zárjanak be. Midőn a szelepkúp emelkedik, akkor a szelepkúplezárószél az I. helyzetből a II. helyzetbe jut. Ezáltal a (9) nyílás teljesen megnyílik úgy, hogy a víz a (2) befolyócsőtoldatból a (10) lefolyó­csőtoldatba folyik. Miután a szelepkúp 40 felemeltetett, akkor az, úgy mint a törzs­szabadalom szerint, a (22) rúgó hatása folytán eredeti helyzetébe visszatér, mi­mellett a zárás gyorsaságát a (29) kata­rakt fékezi. A szelep zárása alkalmával a 45 (4) szelepkúp alsó széle a (8') szelepülés­lezárórész (28) széle felé lassan közeledik, míg a III. helyzetbe jut. Minthogy ez a szél a szelepkúp elzárószélhez képest ferde irányú a zárás befejezésénél a szelep fo- 50 kozatosan záródik és pedig, a rajzon fel­tüntetett kivitel szerint, a bal oldalról a jobboldal felé. Ilymórlon az átbocsátó­nyílás igen lassan szűkül, míg a szelepkúp alsó széle IV. helyzetbe nem jut. Ekkor 55 azonban a szelep teljesen még nincsen zárva, minthogy a víz a szelepkúp és a szelepülés közötti résen keresztül még folyik. Azonban ez a rés is fokozatosan szűkül, míg végre a (4) szelepkúp a (8') 60 szelepülésrészt eléri. Ekkor a szelep tel­jesen zárva van. Folytonos (9) nyílás helyett, ugyanezt a célt követő több nyílást is rendezhe­tünk el. 65 A szelepkúp fölött, épúgy mint a törzs­szabadalom szerinti kivitelnél, a (3) ka­mara van elrendezve, melybe a szelep megnyitásakor a víz, túlnyomás folytán, behatol. E kamara kis szélkazánt alkot, 70 mely a szelep nyitása és zárása alkalmá­val az esetleges vízlökésmaradványokat veszi fel. A szelep zárása után a víz­maradványok a (3) kamarából a (4) sze­lepkúp (7) nyílásain keresztül a (10) 75 lefolyócsőtoldatba folynak. Ügy, mint a törzsszabadalom szerinti kivitelnél, ennél a találmánynál is a kamarát alkotó ha-

Next

/
Thumbnails
Contents