102209. lajstromszámú szabadalom • Vízmelegítő

_____ Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SÍABADALM BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102209. SZÁM. — ír/h. OSZTÁLY. Vízmelegítő Gawa Pateutverwaltungrs A.-G. cég Schaffhausen. A bejelentés napja 1930. évi május hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi május hó 4-ike. A jelen vízmelegítő új kiképzése abban áll, hogy az égő lángját felvevő, nagy­méretű hengernek belül sugárirányban elrendezett, kívül pedig csavarvonalban 5 körülfutó bordái vannak. A külső borda szélső peremei lehetőleg pontosan egyet­len henger köpenyfelület mentén feküsz­nek. A külső és belső bordákkal biró hen­ger célszerűen tömörített vagy centri-10 fugái-öntéssel állítható elő. A bordás hengert célszerűen egy henge­res köpeny veszi körül, amely a csavar­menetes bordákkal és a bordákat hordozó hengerrel csavarmenetes csatornát zár be. 15 Ezzel az elrendezéssel a fűtőgázokat rendkívül előnyösen hasznosíthatjuk és a vízmelegítőt nagyon olcsón állíthatjuk elő, amennyiben csupán egyetlen öntvény előállítására van szükség, amely egy hen-20 geres köpennyel való egyszerű bevonás által a felmelegítendő víznek a köpeny és bordás henger közötti gyűrűs térben való csavarmenetes vezetését teszi lehe­tővé. 25 A rajzon példaképen bemutatjuk ezt az elrendezést, még pedig az 1. ábrán annak hosszmetszetét, a 2. ábrán annak alulnézetét, a 3. ábrán pedig a bordáshenger egy ré-30 szének előlnézetét. A rajzon a fel nem tüntetett égő henge­res fűtőgázvezetékének falát (a)-val és ennek belső bordáit (b)-vel jelöltük, ame­lyeket egy középső (c) gyűrű foglal össze 35 és amelyek célszerűen tömörített öntés útján az (a) hengerrel egy darabban ké­szülnek. (d) a hengeres részen csavar­vonalban többszörösen körülfutó borda, amely ugyancsak egy darabból áll az (a) hengerrel. Ennek a csavarmenetes Cd) bor- 40 dának külső pereme úgy van megmun­kálva, hogy a ráalkalmazott (f) köpeny­nyel és az (a) hengerrel csavarmenetben körülfutó csatornát alkot. A vizet vagy az ábrázolás szerinti (g) csövön, vagy 45 pedig közvetlenül a (h) térbe vezetjük be, ahonnan az végigáramlik a csavarmene­tes csatornán,, hogy azután alul elvezet­tessék. A víz tehát ellenáramban áramlik. A (b) bordák egyes kamrákat alkotnak, 50 amelyek a íűtőgázakat felvezetik és mo­hón veszik fel a meleget, főként, ha az egész szerkezet, mint javasoltatott, tömö­rített öntvényből áll. Mindenekfölött lé­nyeges, hogy a (b) bordák és előnyösen a 55 csavarmenetes (d) borda is a belső (a^ hengerrel tömörített vagy hasonló öntés­sel egy darabból legyenek előállítva. Az (f) köpenyt csak a vízszintes (k) karimák külső (j) peremeinél kell összehegeszteni, 60 vagy másként összekapcsolni. Nem na­gyon fontos ugyanis, hogy a (d) borda az (f) falhoz képest tömítve legyen; .a szük­séges illeszkedés hegesztés vagy efféle nélkül is elérhető. 65 A találmány szerinti vízmelegítővel rendkívül hatásos és gyors melegítést ér­hetünk el a felhasznált meleg legjobb ki­használása mellett. Szabadalmi igények: 70 1. Vízmelegítő, amelyre jellemző, hogy a lángot felvevő nagyméretű hengernek belül sugárirányú, kívül pedig csavar­vonal szerint körülfutó bordái vannak.

Next

/
Thumbnails
Contents