102206. lajstromszámú szabadalom • Fürdőkád

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAG YA i; KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 102206. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Fürdőkád. Magyar Fém- és Lámpaárugyár r.-t. cég' Budapest. A bejelentés napja 1929. évi november hó 2-ika. A találmány acélbádogból készült oly fürdőkádra vonatkozik, melynek pereme a kád fejvégén, lábvégén és mellső olda­lán kettős köpenyszerű, a fal felé fordí-5 tott oldalon ellenben karimaszerű. Az ilyen fürdőkád, a falhoz állítva, majo­likából készült, ú. n. beépített kád látsza­tát kelti. A találmány lényege, hogy a kád két 0 végén és mellső oldalán a kád szélét al­kotó kidudorodást a kádat e három olda­lon burkoló, a padlóig érő köpennyel simán összehegesztjük, amikor is a kád a padlóra az említett köpennyel támaszko-5 dik. A kád ezen kiképzése folytán a beépí­tett kádakhoz hasonló kádat acéllemez­ből állíthatjuk elő. Az ilyen kádnak elő­állítása olcsóságán kívül még az a lénye-10 ges előnye is van az öntöttvas- vagy majolikakádakkal szemben, hogy tömege sokkal kisebb és így sokkal kevesebb meleget vesz fel, mint az ismert fürdő­kádak. A találmány szerinti kád további :5 előnye egyéb tipusú fürdőkádakkal szemben az, hogy a burkoló köpeny és a tulajdonképeni kád képezte kettős fal belsejében levő légréteg mint rossz hőve­zető a kád vizét kihűlés ellen elszigeteli. ,0 A fel felé fordított oldalon a kád karimaszerű pereme a falra merőleges és a fej- és láb véggel folytonos vonalat alkot. A kád köpenye célszerűen hullá­mos. A köpeny, a tulajdonképeni kád és !5 ennek a falhoz fekvő karimaszerű pereme egymással folytonos felületté, illetve egységes testté egyesül. A kád hátsó, karimaszerű peremét a kád fej- és lábvégéhez csatlakozó vas­fl rudakkal merevítjük. A rudak végeit a kád, illetve a karimaszerű perem meg­felelő pontjaihoz erősítjük, ami pl. he­gesztéssel történhetik. A mellékelt rajz a találmány szerinti fürdőkádnak példaképeni foganatosítási 45 alakját tünteti fel. Az 1. ábra a kád távlati képe, a 2. ábra a kád felülnézete, a 3. ábra a kád függőleges hosszmet­szete, a 50 4. ábra a fali oldal felőli nézet és az 5. ábra a kád keresztmetszete. Az egész kádat acéllemezből oly alak­ban készítjük, hogy a kész kád a majoli­kából vagy másefféle anyagból előállí- 55 tott ismert beépített fürdőkád látszatát keltse (1. ábra). A kádat két részből állít­juk elő. Az egyik rész a tulajdonképeni (1) kád, a másik pedig a (2) köpeny, mely célszerűen hullámos és a kádat há- 60 rom oldalról, nevezetesen mellső oldalán és két végén övezi (1. és 2. ábra). Az (1) kád felső széle mindazon oldalakon, ahol a kádat a (2) köpeny övezi, a (3) kidudo­rodásban végződik (3—5. ábra), míg a 65 kádnak a fal felé néző pereme a falra körülbelül merőleges (4) karimává van kihajlítva (4. és 5. ábra). A (2) köpenyt az (5) szaggatott vonal mentén (3—5. ábra) a kigörbített (3) peremmel simán 70 összehegesztjük. Ily módon acéllemezből egyszerű és aránylag olcsó munkafolya­matban lehet köpenyes fürdőkádakat elő­állítani. A kád hátsó oldalát a (6, 7) vasrudak 75 merevítik, melyek a (4) karimát a fej- és láb végnél a (2) köpennyel összekötik és ehhez, valamint a (4) karimához tetszés szerinti módon, pl. hegesztés útján erő­síthetők. 80

Next

/
Thumbnails
Contents