102205. lajstromszámú szabadalom • Vonó- és futókerék magánjárógépek, autók és egyéb járművekhez

Megjelent 1931. évi március hó Ití-áii. MAGYAR KiRÁLYl ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102205. SZÁM. — XX/a. OSZTÁLY. Vonó- és futókerék magánjárógépek, autók és egyéb járművekhez. Sz. Farkas Ferenc géplakatos Cegléd. A bejelentés napja 1928. évi február hó 24-ike. A jelenlegi vonó és járó kerekek azon célból, hogy puha talajon is megkapasz­kodhassanak és be ne süllyedjenek, kü­lönböző kapaszkodókkal és talplemez-5 zel vannak futófelületükön ellátva. Tapasztalat szerint azonban a kapasz­kodó bordák közei megtelnek földdel és sárral úgy, hogy végeredményben ka­paszkodó képességüket elvesztik. E hát-10 rányon a találmány azáltal segít, hogy a kerékjáró felületét csakis a kapaszkodó bordákból és azokat az összekötő vázzal állítja elő olykép, hogy a bordák között levegőköz van és a bordák a lágy talajba 15 addig süllyedhetnek, amíg keményebb el­lenállásra nem találnak és így kapasz­kodó képességük biztosítva van. A ka­paszkodó bordák előnyösen hengerelt pro­fil vasból, a legelőnyösebben T. vasból ké-20 szülnek. Azon célból, hogy az ilyen vonó kerékkel kemény köves talajon és műúton is halad­hassunk, a bordaközök gumibetétekkel vannak elllátva, amelyek a T. vasalakú 25 bordák szélein fekszenek fel. E gumi beté­tek közepén, ahol alátámasztva nincsenek, a legmagasabb, ill. a legvastagabbak. A kerék szélén ós közepén e gumibetétek a bordákat összefogó körülfutó profil va-30 sak szélein fekszenek fel. Ilykép az eddigi gumi abroncsokat és pneumatikokat he­lyettesíti és előnye, hogy sérülés esetén az egyes sérült részek külön is cserélhe­tők. Ugyanazon kerék kétféle talppal 85 használható előnyösen minden körülmé­nyek között. Rajzon a találmánynak egyik példaképpeni kiviteli alakja lát­látható és pedig 1. ábra a keréknek a fe­lülnézetét, míg a 6. ábra a kerék 45-fokú 40 oldalnézetét szemlélteti. A 2. és 3. ábrák a talp, ill. a bordák ke­resztmetszetét A. és B. és a gumibetét példaképpeni keresztmetszetét mutatja. A 4., 5. ábrák pedig a gumibetét alul-, il­letve felül- ós oldalnézetét szemlélteti. 45 A kerékkoszorút (b' b) profil vasak és egy (d) éllel hajtott lapos vas — de lehet ehelyett profil vas is —• alkotja, amelye­ket az (e) keresztvasak kötnek össze. A (b, e, d) vasak alkotják a vázat, amelyek- 50 hez a (c) bordák vannak erősítve, ame­lyek egymással ék, ill. nyíl alakban áll­nak, mimellett az ék csúcsa az (e, d) va­sak keresztezési pontjához vannak erő­sítve. Ugyancsak a (b) gyűrűkhöz csatla- 55 kozhatnak a küllők is. A bordáknak és koszorúknak a közeibe a (f, g, h, i, h) gumibetétek oldhatóan vannak erősítve, a E/F, G/H, I/J, G/H be­tűkkel jelzett részek az 1. ábrán világo- 60 san mutatják, hogy a betétek úgy egy (f), mint (g, j) több darabból is készülhetnek különböző alakban. Az 1. ábra C/D pontja (k)-val jelzett részei azt mutatják, hogy a kerék talpszélességénél felényi stb. gumi- 65 betétet is alkalmazhatunk, ha a betét szé­lét alátámasztjuk, a (k) profil vas pót­tartókkal, amelyek itt a koszorút helyet­tesítik. Ez esetben a (b)- és (k)-val jelzett részre a (g)-vel jelzett alakú gumi jöhet. 70 Az összes gumi vagy egyéb betétek (pl. fa vagy vas stb.) oldhatóan vannak meg­erősítve, amelyek a koszorú vízszintes (b) szárain és a kapaszkodó bordákat alkotó T. vasaknak a vízszintes (c) szárain fek- 75 szenek fel. A (c) kapaszkodó bordák ma­gasabbak, mint a (b) koszorút alkotó L. vasak és a gumibetétek ugyancsak ma­gasabbak, mint a kapaszkodó bordákat T. vasaknak a középső szárai, azért, hogy 80

Next

/
Thumbnails
Contents