102178. lajstromszámú szabadalom • Ajtósarok-szerkezet 360 fokos nyitásra

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103178. SZÁM. — VIII d. OSZTÁLY. Ajtósarok-szerkezet 360 fokos nyitásra. Tóth Miliály kovácssegéd Budapest. A bejelentés napja 1930. évi március hó 22-ike. Jelen találmány tárgya ajtónak 360 fokos szögben való nyitását célozza oly megoldással, melynél két forgó tengely van a nyitandó tárgy középvonalán kívül 5 elrendezve és amely megoldás egyszerű kivitel mellett biztosan működik és egy­ben lehetővé teszi azt, hogy az elemeket nem kell a gépészeti követelmények sze­rint pontosan megmunkálni. 10 Az eddig ismert szerkezeteknél kötött elvi előfeltételek korlátozták az alkalma­zás lehetőségét. így pl. két forgótengely esetén, a forgáspontoknak két megszabott helye volt, melyek vagy a nyitandó tárgy 15 síkjába estek, avagy arra merőleges sík­ban voltak elhelyezve. A találmány lényege abban áll, hogy a forgás két tengely körül történik, amely tengelyek a nyitandó test síkját kivéve, 20 bármely más síkban elhelyezhetők. Lé­nyege továbbá, hogy a nyitást és zárást ki­zárólag karok és tengelyek végzik egyéb gépelemek mellőzésével, az eddigi bonyo­lult fogaskerekes, kulisszás, rugós stb. 25 szerkezetek helyett. A találmány szerint a két forgási ten­gely egymáshoz mért távolsága nincs meghatározott mérethez kötve és így tet­szésünk szerinti lehet. 80 A forgatással kapcsolatos helyzetek és működések szabatos körülírása céljából jelöljük a fal előtti térfélben az elfordu­lást 0-foktól 180 fokig terjedően. Ezen tér­félben pl. az ajtó nyitott állapotban 0 fo 85 kon van és záróhelyzetben 180 fokon áll. A fal mögötti térfélben a 180—360 fokig terjedő forgás történik. Tehát a 360 fokos helyzet ugyancsak teljesen nyitott állapo­tot mutat, de akkor az ajtó a fal túlsó é0 oldalához simul. Jelen találmány szerint az elforgás 0 foktól 180 fokig az egyik tengely körül, 180 foktól 360 fokig a másik tengely körül történik. így a működés kényszerjellegét, illetve rendeltetésszerű voltát úgy bizto- 45 sítjuk, hogy a forgást 0—180 fok keretén belül az egyik elem a hozzátartozó ten­gellyel, míg a 180 foktól 360 fokig történő forgást a másik szerv a hozzátartozó ten­gellyel együttműködőén végzi. 50 A kényszermozgás elvét többféleképen biztosíthatjuk, pl. úgy, hogy a súrlódás csökkentésével az egyik tengely körül a forgást könnyebbé tesszük, pl. rézcsap és vasfurat, edzett acéltengely, avagy golyó 55 stb. alkalmazásával. Elérhetjük azonban a kényszermozgást pl. kilincs, vagy más szerv beiktatásával is. A cél, hogy a rög­zítendő elemet helyzetében mindaddig megfogjuk, míg működésének periódusa 60' elérkezik, mikor is a rögzítés alól önmű­ködően felszabadul. A találmány több megfogási hely vá­lasztása esetén is alkalmazható és ezek mindegyikénél a nyitás és zárás létrehozá- 65 sára szánt elemek száma és rendeltetése megegyező, illetve az elemek működése egyidőben és egybehangzóan történik. A találmány szerinti nyíló szerkezete­ken alkalmazhatók mindama segédberen- 70 dezések, amelyek a nyitásra és zárásra szánt tárgyaknál szokásosak, pl. becsapó­készülék, ütköző, rögzítőszerkezet, kitá­masztó, reteszelő stb. stb. A mellékelt rajzon a szerkezetnek egy 75. példaképem foganatosítási alakja van áb­rázolva. Az 1. ábra a szerkezet oldalnézetét, a

Next

/
Thumbnails
Contents