102169. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hőszigetelő és hordképes falhéjazatok készítésére

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 103169. SZÁM. — VlIJ/a. OSZTÁLY. Eljárás hőszigetelő és hordképes falhéjazatok készítésére. Dr. Katona Fülöp mérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi február hó 13-ika. A hőszigetelő falhéjazatokat az épülete­ken eddig mindig úgy készítették, hogy azokkal az épület hordszerkezetét képező vázat kívülről vagy mindkét oldalról be-5 burkolták. A találmány szerinti elj CL2*£LS . ElZ épület hordszerkezetét képező vázat teljesen nél­kíilözhetővé teszi és maga a hőszigetelő burkolat képezi egyúttal az épület hord-10 szerkezetét is. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány szerint kivitele­zett fal keresztmetszetét, 2. ábrája ugyanennek hosszmetszetét, 15 3. ábrája egy másik kiviteli alak ke­resztmetszetét, 4. ábrája ennek hosszmetszetét, 5. ábrája pedig az alaprajzot mutatja. A 6. ábrán egy újabb kiviteli alak alap-20 rajzát láthatjuk, míg a 7., 8. és 9. ábrák kiviteli részletek. Ha a hőszigetelő építőlemezek, melyek­ből a falhéjazatot készíteni akarjuk, deszkaalakúak és a falnak mindkét olda-25 lát hőszigetelő burkolattal akarjuk el­látni, úgy az 1. és 2. ábrákból kivehető eljárást kell követni, mely szerint minde­nek előtt függélyesen, egymástól bizonyos távolságra felállítjuk a deszkaalakú (1) 80 lemezeket és ezekre az ugyancsak deszka­alakú, hőszigetelő (2) lemezeket vízszintes irányban, mindkét oldalról felszegezzük. A vízszintes lemezeket, a cementes (3) habarcs igénybevételével, pontosan függé-85 lyes irányban kell egymás fölé rakni úgy, hogy a két egymás fölött lévő, vízszintes habarcsréteg a felső lemezre gyakorolt terhelést egyenletesen vigye át az alsó lemezre. 40 Hogy az ily módon keletkezett, mindkét­oldali falhéjak ki ne hajolhassanak, azo­kat egymással még össze kell kapcsolni. Ezt legegyszerűbben a (4) vassodrony­kengyelekkel lehet eszközölni, melyeket az (5) szegekkel erősítünk a (2) leme- 45 zekre, de lehet ezt a kapcsolatot a (6) bá­dogszalagokkal is létesíteni, mely esetben ezeket a szalagokat simán helyezzük a hézagokba, mert az ott fellépő súrlódás a szalagok kisiklását megakadályozza. 50 Ha a hőszigetelő héjazatot csak a fal­nak egyik oldalán akarjuk alkalmazni, úgy előbb közönséges építőlemezekből vagy élre állított téglákból vékony, bor­dás (7) falat kell készíteni (lásd a 3. és 4. 55 ábrákat). Itt tehát a (7) fal ós a (8) borda közönséges téglákból vagy építőlapokból készülnek, ellenben a (9) falhéjazat lapjai már hőszigetelők. A (9) falhéjat kengye­lekkel, vasbádogszalagokkal, melyeknek 60 végei a hőszigetelő lapok közötti héza­gokba nyúlnak, kell a (7) falhéjaz,áthoz, illetve a (8) bordához kapcsolni úgy, hogy ezáltal éppen olyan egységes és hordképes falat nyerünk, mint amilyen az 1. és 2. 65 ábrán látható szerkezet. Ha a hőszigetelő lemezek nem deszka­alakúak, hanem az egész magasságot el­foglaló, nagy lapokból állnak, úgy az el­járás még egyszerűbb. 70 Amennyiben ez esetben a hőszigetelő lemezeket a falnak mindkét oldalán óhajtjuk alkalmazni, úgy elsősorban az (1) bordákat kell felállítani és a nagy la­pokat azoknak mindkét oldalára kell fel- 75 szegezni vagy pedig a 7. ábrán látható móidon megerősíteni. Ez ábrán a borda (lO)-zel, a két falhéj (ll)-gyel és a kap­csoló kengyel (12)-vel van megjelölve. Ezeket a hőszigetelő, nagy lemezeket 80

Next

/
Thumbnails
Contents