102167. lajstromszámú szabadalom • Automobilkerékkel hajtott szívó és nyomó körforgó szivattyú

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102161. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Automobilkerékkel hajtott szívó és nyomó körforgó szivattyú. Holmsten Lauri kereskedő Björneborg- (Finnország-). A bejelentés napja 1930. évi március hó 31-ike. A találmányt szívó és nyomó körforgó szivattyú képezi, mely közönséges auto­mobilnak .alvázára vagy hágcsójára erő­sítve, hajtását az .automobil egyik fel-5 emelt hátsó kerekéről kapja. A mellékelt rajz .a találmány szerinti szivattyúnak példaképem foganatosítási alakjait tünteti fel. Az 1. ábra a szivattyú hosszmetszete és a 10 2. ábra ugyanannak az 1. ábra A—B vo­rala mentén vett keresztmetszete. A 3. ábra az automobil hágcsójához erősí­tett szivattyút mutat, melynek frikciós tárcsája az automobil hátsó kerekéhez 15 szorul, oly célból, hogy a szivattyút az automobilkerék útján hajtsuk. A 4. és 5. ábrák a felfüggesztő és befogó szerkezetek részleteit nagyobb léptékben mutatják. A 20 6. és 7. ábrákon a forgó mozgást az auto­mobilkerékről a szivattyúra átvivő szer­kezetnek más foganatosítási alakját oldal­nézetben és elölnézetben tüntettük fel. Az .automobilkerékről hajtott szivattyút 25 víz, olaj és más folyadékok szállítására, továbbá tűzoltásra, öntözésre stb. használ­hatjuk. A szivattyú (c) tokjának falaiban, egy­mással szemben, az (ő) belépő és az (á) ki-30 lépő nyílást képezzük ki. A tokon az (e) tengely halad át, melyet a (h) és (i) csap­ágyakban excentrikusan ágyazunk. A tengelyt az (1) tömítőanyagot tartalmazó (p) tömítőszelenee tömíti, melyet az (o) 35 ellenanya tart fogva. Az (ő) és (á) szívó-és nyomóvezetékek között a (k) csapósze­leppel vezérelt (m) csatorna van. Az (n) orsó be-, illetve kicsavarolása, vagyis a szelepet befolyásoló csavarrugó feszültsé­gének növelése vagy csökkentése útján 40 megállapíthatjuk azt a nyomást, amely­nél a (k) visszacsapó szelep működésbe lép. A szivattyú (c) tokján belül az (e) ten­gelyen a pl. hét fogas (d) kerék van. E 45 kerék a (h) és (i) csapágyakban excentri­kusan ágyazott, kétrészű és csavarok út­ján összetartott (f, g) bronzgyűrűt hajt. A gyűrűben nyílások vannak, melyek száma valamivel nagyobb, mint a kerék fogainak 50 száma; így pl. kilenc nyílás lehet, me­lyekkel a (d) kerék fogai kapcsolódnak. A fogaskerék forgásánál a fogak az (ő) be­lépő nyílásánál a foghézagokat gyorsan elhagyják. Ezáltal vákuum (szívás) lép 55 fel, melynek hatása alatt a víz úgy a ke­réknek, mint a fogazott gyűrűnek fog­hézagait kitölti és ezekkel az (á) kilépő nyílásig együtt mozog. A centrifugális erő, valamint .az a nyomás, mely akkor 6Q keletkezik, amikor a fogak .a foghéza­gokba kapcsolódnak, a vizet az (a) nyílá­son át kiszorítja. Az (e) szivattyútengelyen a megfelelő anyagból készült (Q) dörzstárcsa van. A 65 tengelynek a tárcsán túlnyúló vége az (r) golyós csapágyban nyugszik, melyet a szivattyú (c) tokjához erősített (s) ken­gyel tart. Az (s) kengyel (t) hüvelyén az (u) felfüggesztő csap halad keresztül, 70 melynek végében a (v) ék és a (w) pecket rögzíti. Ha .a szivattyút üzembe akarjuk he­lyezni, akkor az (u) felfüggesztő csapot az (x) tartó vasba vezetjük be (3. és 4. 75 ábra), melyet valamely közönséges auto­mobil alvázához vagy hágcsójához erősí­tünk. A (z) csuklóval ellátott (á, y) villás

Next

/
Thumbnails
Contents