102158. lajstromszámú szabadalom • Habarcsszállító berendezés

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. íAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍ9 SZABADALMI LEÍRÁS 102158. SZÁM. — VIII/C. OSZTÁLY. Habarcsszállító berendezés. Yass József mérnök Budapest. A bejelentés napja 1929. évi január h& 24-ike. Habarcsszállító berendezéseknél, me­lyekkel tartányba zárt habarcsot nyomó­levegővel hajtanak tömlőn vagy csőveze­téken keresztül a felhasználás helyére, a 6 habarcsot a tartányban állandóan ka­varni kell. E mellett arról is kell gondos­kodni, hogy a tartányban ne maradjon kavaratlan tér, melyben a homok külön­válva lerakódhassák. 10 Folytonos munka lehetővé tétele céljá­ból a tartányokat két rekeszre szokták osztani. Ekkor azonban a két rekesz vá­laszfalán áthatoló kavarótengelyekre erő­sített keverő szerkezet szerelése nehézség-15 gel jár. Találmányom az efajta gépek több­rendbeli javítását célozza. A csatolt rajz a találmány szerint javí­tott berendezésnek egy kiviteli alakját 20 tünteti fel, az 1. és 2. ábrán két egymásra merőleges hosszmetszetben, a 3. ábrán fe­lülnézetben. A habarcstartány két légmentesen el­zárható (2, 3) rekeszből áll. A felső rekesz 25 fedőlapjának (4) nyílásán át tölthető meg az (1) garatba öntött habarccsal, mely a két rekesz válaszfalának (5) nyílásán át folyhat az alsó rekeszbe. A (4) és (5) nyílások elzárására (6) és 30 (11) tolólemezek szolgálnak, melyek a tar­tányfalon áthatoló (33) tolórudakhoz van­nak erősítve. Mikor mindkét rekesz megtelt, a felső rekesz (4) töltőnyílását a (6) tolólemezzel 35 elzárjuk és sűrített levegőt bocsátunk a tartányba a (7, 8, 9) csapokkal zárható csöveken át (2. ábra). A légnyomás a tar­tányban levő habarcsot a tartányfal al­ján levő kieresztő nyíláshoz csatlakozó (10) csőtoldatba, illetve a hozzákötött töm- 40 lőbe nyomja. A légnyomás előbb a felső rekeszből szorítja ki a habarcsot. Mihelyt ez meg­történt, a két rekesz válaszfalának (5) nyílását elzárjuk a (11) tolólemezzel. El- 45 zárjuk továbbá a felső rekeszbe vezető nyomólégvezetéket is és a felső rekesz töltőnyílását kinyitva, ezt a rekeszt újból megtöltjük habarccsal, mely azután az (5) nyíláson át az alsó rekeszbe vándorol. 50 A tartányban levő habarcs kavarására két függélyes tengely (17) karjai (1. ábra) és hozzájuk erősített, csavarvonalban haj­lított rudak szolgálnak. Az utóbbiak ten­gelyeik forgása közben egymás alá vág- 55 nak és a tengelyek körüli anyaglerako­dást megakadályozzák. Az anyaglerako­dás egyáltalán megakadályozandó. A tartányban ne legyen a kavarórudak ha­tókörén kívül eső tér (holttér), melyben gQ a habarcs lerakodhatnék. Ez okból nem célszerű a tartányt körkeresztmetszetű henger alakjában készíteni, hanem — mint a 3. ábrán látható — a két kavaró­szerkezet által súrolt teret burkoló, 65 vagyis a lehető legkevesebb holttért ha­gyó köpennyel, melynek keresztmetszetét két egymást metsző kör és ezeket kétol­dalt érintő egyenesek határolják. A szerelés megkönnyítése céljából a 70 kavarórudak tengelyei több (18, 15), il­letve (14, 16) darabból vannak összetéve. Az egyes tengelydarabokat találmányom

Next

/
Thumbnails
Contents