102039. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogének krakkolására

Megjelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102039. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás szénhidrogének krakkolására. Style George Alfréd mérnök London. A bejelentés napja 1929. évi január hó 18-ika. A találmány eljárás szénhidrogéneknek nyomás alatt és melegben való krakkolá­sára, hevítő csövek és átalakító kamara vagy kamrák alkalmazásával. 5 Ismeretes, hogyha a nehéz szénhidrogé­neket, amilyen a magas forrpontú ásvány­olaj, melegnek és nyomásnak tesszük ki, azok részben alacsonyabb forrpontú, könnyebb szénhidrogénekké alakulnak át. 10 A krakkolási folyamatokat rendesen krakkoló csövekben foganatosítják. Krak­kolás közben mindig szén keletkezik, amely a krakkoló csövekben lerakódik. Annak megakadályozására, hogy a 15 krakkoló csövekben túlságosan sok szén ne rakódjék le, a krakkolási folyamatot ismert módon két részre osztják, akképen, hogy az olajat először nyomás alatt a krakkolási hőmérsékletre hevített csöve-20 ken keresztülvezetik, amelyekben a krak­kolás megindul és azután az olajat na­gyobb reakciós, átalakító vagy elpárolgási kamarákba vezetik, amelyeket hőszigete­lés folytán fenntartott vagy pedig hozzá-25 vezetett meleg útján ugyancsak krak­kolási hőfokon tartanak. A főkrakkolás az említett átalakító kamrákban megy végbe és a szén ezekben rakódik le, míg a csö­vekben csak kis mennyiségű szén válik 30 ki. Az átalakító kamrából jövő gőzök az­után egy deflegmátoron haladnak át, ahol a gőzök elégtelenül krakkóit részekre, amelyek a visszafolyási kondenzátumot képezik és elegendőképen krakkóit ré-35 szekre válnak szét. Az elegendőképen krakkóit részeket a deflegmátorból gőz­alakban eltávolítják, külön kondenzálják, mire ezek a kívánt végterméket, mégpedig a benzint adják. A deflegmátorban kivá­lasztott, elégtelenül krakkóit részeket 40 krakkolandó friss olajjal keverik és a ke­veréket újbóli kezelésre a hevítő csövekbe visszavezetik, míg azt az olajat, amely a reakciós vagy átalakító kamarában el nem párolog, ismert módon maradékfo- 45 lyadék gyanánt eltávolítják. Ezen ismert eljárásoknál a hevítő cső­kígyók a nagy reakciós, átalakító vagy elpárolgási kamrák a deflegmátor és a hozzátartozó kondenzátor krakkolási nyo- 50 más alatt állnak, amit úgy érünk el, hogy a kondenzátor végén nyomásszabályozó szelepet rendezünk el. A kondenzátumot, amelyet ebben a kondenzátorban előállí­tunk, „nyomási desztillátumnak" neve- 55 zünk. A nyomási desztillátum a könnyű frakciókat tartalmazza és abból a benzint közönséges desztilláció útján távolítják el. A gyakorlatban ismeretes, hogy ezen nyomási desztillátum egy részét a defleg- 60 máció elősegítése céljából, a deflegmá­tor ba visszavezetik. Ezen ismeretes eljá­rásoknál az is szokásos, hogy a friss ola­jat a hevítő cső felé vezető útjában a de­flegmátoron keresztül vezetik avégből, 65 hogy a friss olajat előhevítsék és a defleg­mátort hűtsék. Valamennyi ilyen eljárásnál az átala­kító kamarában lévő maradék-folyadék­ban a szénnek fokozatos szaporodása lép 70 fel. Ezt a maradékot rendesen tüzelőolaj gyanánt értékesítik. Miután azonban ezen maradók-olaj sok helyen és bizonyos idők­ben hasznothozó áron nem értékesíthető, ezért a krakkolási eljárás, ha azt az 75 eddigi módon végezzük, nem jár a kí­vánt kereskedelmi eredménnyel. A jelen találmány szerinti eljárásnál

Next

/
Thumbnails
Contents