100954. lajstromszámú szabadalom • Csőelágazás

Megjelent 1930. évi szeptember hó 223-én. MAGYAR KIRÁLYI JMHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100954. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Csőelágazás. Grunta Miroslav mérnök Lutin (Olmütz/m.). A bejelentés napja 1930. évi január hó 28-ika. A találmány oly csőelágazásra vonat­kozik, mely elzárható csatlakozásul szol­gál és melyet ott alkalmazunk, ahol az elágazó vezeték gyors és könnyű kapcso-5 lása szükséges, mint pl. öntözési telepek, kertészetek, tűzoltási berendezések, stb. vízvezetékeinél. A csőelágazás egyúttal zárószervként és akként van kiképezve, hogy a csatla-10 kozó csőnek egyetlen mozgása révén a zárószerv kinyilik és összeköttetést létesít a fővezeték és az elágazó csatlakozás között. A mellékelt rajzban a találmányi cső-15 elágazás példaképen két foganatosítási alakjában vázlatosan van feltüntetve. Az (1) fővezeték (1. ábra) a (2) elágazó csonkkal van ellátva. Ezt a csonkot a (3) szelep fészke akként osztja meg, hogy a 20 (4) kamra keletkezik. Ebbe a kamrába torkol az (5) csatlakozó cső, melynek vé­gében a (6) nyílások vannak, míg az a vége, melyet pl. tömlővel kívánunk össze­kötni, csavarmenettel, karmantyúval 25 vagy más módon van kiképezve. Az (5) cső egyrészt a (4) kamra (7) csőtoldatá­ban vezetődik és ebben a (8) mansetta segélyével van tömítve, másrészt pedig a (3) szelep fészkében van vezetve. A (3) 30 szelep nyílását a (9) szeleptányér zárja el, mely a (10) rúgó szorító hatása alatt, alulról fekszik a fészekhez, úgy, hogy eb­ben a helyzetben a víznek a csatlakozó csőbe való beáramlása meg van gátolva 85 (el van zárva). Az (5) csatlakozó cső ebben az esetben a feltüntetett helyzetet foglalja el, vagyis kissé eltávolodott a szeleptányértól. Ha az elágazást be akarjuk kapcsolni, az (5) csövet a (9) szelep tányérhoz közelítjük to mindaddig, míg a szelep ki nem nyílik, miáltal a nyomó folyadék számára az út, a (6) nyílásokon át, a csatlakozó csőbe és ebből tovább a felhasználás helyéhez szabaddá lesz. A csövet különböző szer- 45 kezeti megoldásokkal lehet a szelephez közelíteni ós ebben a helyzetben biztosí­tani. Ebből a célból, pl. a (4) kamrának (7) csőtoldatán, előnyös bajonettzárat al­kalmazni, melynek segélyével az (5) csö- 50 vet, pusztán elforgatás révén, egyidejűleg lefelé toljuk, úgy, hogy az a szelepet nyitja. A bajonettzár visszaforgatásánál a cső ismét felfelé tolódik, miáltal a (9) szeleptányér tehermentesül és a (10) rúgó 55 nyomásának hatása alatt záródik. A (6) nyílásokat, jelen találmány kere­tén belül, különböző szerkezeti módon le­het létesíteni anélkül, hogy ezáltal maga a találmány is megváltoznék. 60 Így példaképen, a 2. ábrában, oly foga­natosítási alak van feltüntetve, melynél a folyadéknak az (5) csőbe való áramlá­sára szolgáló nyílások gyanánt a csőfal­ban kiképezett bemetszések szolgálnak, 65 melyeket úgy is létesíthetünk, hogy a (11) részeket, tetszőleges módon, pl. he­gesztés, szegecselés, stb. révén kötjük ösz­sze a csővel. Szabadalmi igények: 70 1. Zárószelepes esőelágazás, jellemezve azáltal, hogy az elágazásnak zárt sze­lepe az elágazásba helyezett csatla­kozó cső eltolása révén nyílik, miáltal egyidejűleg ez a cső a fővezetékkel 75 kapcsolódik. 2. Az 1. alatt igényelt csőelágazás fo­ganatosítási alakja, jellemezve azál

Next

/
Thumbnails
Contents