100941. lajstromszámú szabadalom • Berendezés legalább egyik oldalukon síma (fényes) öntött bauxitcementalakdarabok előállítására

Meg-jelent 19.'iO. évi szeptember hó 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100941. SZÁM. — YlII/a. OSZTÁLY. Berendezés legalább egyik oldalukon sima (fényes) öntött bauxitcementalakdarabok előállítására. Marg-alit Andor és Ödön oki. mérnökök, építőmester vállalkozók Budapest. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 28-ika. A találmány szerinti berendezés leg­alább az egyik oldalukon tetszetős, sima (fényes) bau x itoemein t - Lenre zeikn e k éis épü­letrészeknek, faliborításoknak, káváknak, 5 párkányoknak, valamint más alakdara­boknak gyors és olcsó gyártását teszi le­hetőivé. A találmány tárgyát képező formázó berendezés sima öntési alzatból és ezzel 10 vízzáróan egyesíthető formázó keretiből áll. A berendezésnek egyik megoldási alakja sírna, helytálló alzatból és erre rá­helyezett, vagy képlékeny tapasz tószer se­gélyével rögzített tetszőleges alakú csi-15 szolt vaslkeretből áll. Ez a megoldási alak az öntőkeretnek minden öntés előtt az alzatra való ráhelyezétsót vagy rátapasz­tását és öntés utáni eltávolítását teszi szükségessé. íO A találmány szerinti berendezés egy másik megoldási alakja az öntési alzat­ból és ezt szólei mentén tömítetten körül­fogó formázó keretből áll. Az utóbb említett megoldásnak egy Í5 igen előnyös kiviteli alakja a profil vasak­ból legalább két oldalon oldható kötések útján összerótt öntési főkeretből, egy ezen belül tömítés közbeihalyezésével elrendez zett sima öntési alzatból és ennek szélein 10 ugyancsak tömítés közbehelyezésével el­helyezett, a főkierettei összekötött, az elő­állítandó lemezek oldalfalainak haltárolá­sára szolgáló betétkeretből áll, mely cél­szerűen szögvasakból összerótt merevítő 5 alvázon nyugszik. A rajz a találmány tárgyának példar képpeni megoldási alakját szemlélteti. Az 1. ábra a találmány szerinti berendezés legegyszerűbb kiviteli alakjának vázlatos keresztmetszete. A 40 2. ábra a formázó keret másik kiviteli alakjának felülnézete. A 3. ábra metszet a 2. ábra I—I vonala ezerint. A 4. ábra ezen metszet nagyobb léptékű 45 részletrajza. Az 5., 6. ós 7. ábrák változatokat szemlél­tetnek függélyes metszetben. A 8. ábra profilos szélű lemez előállítá­sára vialó berendezés egy részének függé- 50 lyes metszete. (17) az öntési alzat (1. ábra), mely pl. csiszolt vagy zománcozott fémből vagy üvegből áll. A csiszolt (9) formázó- vagy öntőkeret a (29) tömítőanyag közibeikta- 55> tásával van az öntési alzaton elhelyezve. A ketret azonban viasszal, zsírral vagy más képlékeny szerrel is rátapasztható az öntési alzatra. A (9) keret a híg bauxit­habarcs megkötése után távolítható el és 60 a megkeményedett lemez az alzatról le­emelhető. A 2-—4. ábra szerinti megoldásnál a for­mázó berendezés a hosszirányban haladó (2, 5) és a harántirányú (3, 4) T-vasakból 65 álló főkeretből, ezen belül (18) tömítő­szalag közbeheíyezésével (4. ábra) elhelye­zett sima, pl. üvegből való (17) öntési al­zatból és az ennek szélein, ugyancsak (18) tömíitőszalajgok közbeiktatásával elhelye- 70> zett,- a főkerettel (10, 11, 12) és (13) csava­rok útján összekötött, négyszögkereszt­metszetű (6, 7, 8, 9) rudakból összerakott betétkeretből áll, mely az előállítandó le­mezek oldalfalait határolja. A főkeretiből 7Í> és a betétkeretből álló aggregátumot alá!-

Next

/
Thumbnails
Contents