100918. lajstromszámú szabadalom • Tartóhenger redőnyrácsokhoz

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍO SZABADALMI LEÍRÁS 100918. SZÁM. — vm/d. OSZTÁLY. Tartóhenger redőnyrácsokhoz. Korányi és Fröhlich redőnygyár budapesti cég1 , mint Stiegler Willy mérnök nürnbergi lakos jog-utódja. Pótszabadalom a 98545. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi augusztus hó 14-ike. Egy bizonyos határon túlmenő kirakat­ablakszélességnél 98545. számú törzssza­badalomban védett redőnyrácsnak fel­tolása kifogástalanul már nem végezhető 5 el. A nehézség abban mutatkozik, hogy a redőnyrácsot felvevő tartóhenger, amely szerkesztési okokból a normálisnál na­gyobb átmérőjűre nem készíthető, a rács ránehezedő súlyának hatása alatt meg-10 hajlik és ezáltal a redőnyrács oldalágya­zásának eltorzulását idézi elő, ami a fel­toló berendezés akadálytalan kezelését le­hetetlenné teszi. A találmány, amelynek egy foganato-15 sítási alakja a mellékelt rajz 1. ábráján mellső nézetben, a 2. ábráján pedig keresztmetszetben van feltüntetve, a fent hivatkozott szabada­lomban védett redőnyrácshoz alkalmas 20 oly tartóhengert tüntet fel, amely az említett hátrányoktól tökéletesen mentes. Amint a rajzon látható, a magában véve ismert (a) tartóhengeren elrende­zett (b) rúgóházak, kerületükön megerő-25 sített (c) laposvassínekkel vannak egy­mással összekötve. Az egyes (b) rúgóhá­zak között levő szabad mezők ezáltal cél­szerűen csökkentetnek és az ekként kiké­pezett tartóhengernek a tetszőleges szé­lességű (d) redőnyrács akadálytalan fel- 80 tolásához előnyös merevítése van. Azokat a segédeszközöket, amelyeket hosszú tartóhengerek merevítésére széles redőnyrácsoknál eddigelé alkalmaztak, ekként elkerüljük és a leírt kiképzés ré- 35 vén olcsó és mindenekelőtt célszerű szer­kezetet értünk el. Szabadalmi igények: 1. Tartóhenger a 98545. számú törzs­szabadalomban védett redőnyráeshoz, 40 azáltal jellemezve, hogy az (a) tartó­hengeren szokásos módon ülő (b) rúgó­házak az (a) tartóhenger merevítése céljából az egyes (b) rúgóházakat ösz­szekötő (c) lapos vassínekkel vannak 45 ellátva. 2. Az 1. alatt igényelt tartóhengernek foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy az (a) tartóhenger mere­vítésére a (b) rúgóházak kerületén el- 50 osztott (c) laposvassínek szolgálnak, amelyek mindenkor a (b) rúgóház át­mérőjének megfelelő számban talál­nak alkalmazást. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents