100888. lajstromszámú szabadalom • Kerékpártámasz és elzárószerkezet

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100888. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Kerékpártámasz és elzárószerkezet. Zimmermann Lőrinc vasesztergályos Budapest. A bejelentés napja 1929. évi október hó 18-ika. A találmány tárgya szerkezet, amely kerékpárra szerelve lehetővé teszi, hogy a kerékpárt bárhol felállíthatjuk, anélkül, hogy valamely tárgyhoz kellene azt tá-5 maszitani. A szerkezeten elhelyezett lánc­cal a kerékpár kereke meg is láncolható. Az új szerkezet példaképpeni kiviteli alakja a csatolt rajzon van feltüntetve és pedig az 10 1. ábrán kerékpárra szerelve, haszná­lati helyzeten kívül, oldalnézetben, a 2. ábrán pedig használati helyzetben hátulról nézve. A 3. ábrán a 2. ábra helyzetében levő szer-15 kezet nagyobb léptékben van feltün­tetve. A 4. és 5. ábrán a támasz elölnézetben és oldalnézetben látható. A 6. ábra végül a 4. ábra VI—VI. vonala 30 mentén fektetett metszet. A találmány értelmében a kerékpár vá­zának a hátsó kerék (2) sárhányója és a nyerget hordó (1) függélyes cső által ha­tárolt (3) térben a váz (4) részén rögzített 25 (5, 6) csukló körül elfordítható (7) cső van elrendezve, amely rendes körülmé­nyek között a váz említett részén az (1) cső mellett fekszik olyképpen, mint a (8) szivattyú (1. ábra). 30 Ha a szerkezetet használni akarjuk, a (7) csövet csuklós része körül lehajlítjuk és ebben a helyzetben rögzítjük (2. ábra). A tulajdonképpeni támasztószerkeziet a 4. és 5. ábrán látható (9) szögdarabra van 85 erősítve. Ez utóbbinak egyik (9a) szára a (9b) csappal a váz két párhuzamos csöve közé nyúl (4) és a (9c) furaton átdugott anyás csavarral van rögzítve. A (9) szögdarabon a (10) csap körül el-40 forgatható módon elrendezett (6) henge­res részen a tulajdonképpeni (7) tá­masztórúd van rögzítve. A támasztárudat az 1. ábrán, valamint a 4. és 5. ábrán látható használaton kívüli helyzetben a (6) hengeres részen és a (9) 45 szögdarabon átdugott (11) csap rögzíti, amelyet a (12) lapos rúgó tart reteszelő helyzetében. A (11) csapot a (6) test (6a) hasítékába nyúló (11a) nyúlványánál fogva a (A) nyíl irányában eltolhatjuk, 50 mire a (11) csap a (9) szögdarab furatából kilép és a (7) cső a (B) nyíl értelmében le­hajlítható támasztó helyzetébe. A hengeres (6) rész elfordításakor az (5) bemetszett részén kiképezett (5a) fu- 55 rat a (9) szögdarabon kiképezett és a (11) reteszelőcsap részére szolgáló furattal fedő helyzetbe jut (3. ábra). A két egy­mást fedő furaton lakatkengyelt lehet átdugni, amivel a fémszerkezet egyrészt 60 rögzítve, másrészt a kerékpár lopás ellen biztosítva van, mert a (7a) helyzetbe csap­pantott támrúd (1. ábra) a hajtópedál út­jába kerül és így a kerékpár hasznlatát gátolja. 65 A (7) cső alsó végébe erősített (12) fü­lescsavarhoz (13) lánc csatlakozik, amely­nek utolsó (13a) szemébe a (7) cső felső részén rögzített szemescsavar gyűrűjébe akasztott (15) tekercsrúgó kampója van 70 beakasztva. A (13) láncot erről a kampóról le­akasztva, a hátsó kerék küllői közé fek­tethetjük és így a kerékpár teljesen biz­tosítva van. 75 A (15) tekercsrúgó a (13) láncot fesze­sen tartja, hogy menetközben ne csöröm­pölhessen. Az egyik láncszembe benyúló (16) kampó arra az esetre van kiképezve, hogy 80

Next

/
Thumbnails
Contents