100874. lajstromszámú szabadalom • Növényültető gép

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1008T4. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Növényültető gép. Pomierániec Israel mérnök London. A bejelentés napja 1929. évi február hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi február hó 18-ika. A találmány növényültető gépek töké­letesítésére vonatkozik és oélja nagy tel­jesítményű növényültető gép létesítése. Ez a gép a növényeket barázdákba ülteti 5 el, ültetés közben nem zúzza és nem sérti meg, és kiválóan alkalmas répa, gabona­nem üek és dohánypalánták elültetésére. A találmány szerinti ültetőgépben a palántákat az elültetési helyzetbe forgat-10 ható tartórészre szerelt egy vagy több fogószerv viszi. A palántákat megfogó részek felületei úgy vannak alakítva és elrendezve, hogy a palántákat akként hajlítsák meg, hogy azok nagyjából füg­[5 gőlegesen igyekeznek elhelyezkedni. A mellékelt ábrák példaképen a talál­mány szerinti gép egyik előnyös fogana­tosítási alakját mutatják és pedig az 1. ábra a berendezés oldalnézetét, a 20 2. ábra felülnézetét, a 3. ábra a forgó rész függőleges metsze­tét mutatja a ház eltávolítása után. A 4. és 5. ábrák a palántákat tartó fogó­szerkezet különböző foganatosítási a'lak-25 jait mutatják. Az ábrázolt foganatosítási alak eseté­ben az (s) kerék, mely kerületén több (h) fogórészt vagy kampót hord, házban vagy keretben forgathatóan van ágyazva 30 és a gép haladásának irányában forog. Az (s) kereket tetszésszerinti módon hajt­hatjuk meg; meghajtható például akár közvetlenül, akár megfelelő áttételek se­gélyével, arról a kerékről vagy kerekek-85 ről (melyek az ábrán nincsenek feltün­tetve), melyet vagy melyeket a gép hor­dására és továbbítására szoktak alkal­mazni. A (h) kampók lényegileg „L" alakúak s az „L" egyik szára az (s) ke-40 rék külső kerületén lévő lyukba vagy csapágyba van szerelve akként, hogy a kerék központjához képest radiálisán ki­felé és befelé mozoghat. Az „L"-alakú kampó másik szára lényegileg a kerék síkjában van elhelyezve és a forgás- 45 irányba néz. A kerék kerülete az (r) ho­ronnyal van ellátva, melybe az „L"­alakú kampók forgásirányba néző része beleillik. Az „L"-alakú (h) kampók két szárát a következőkben radiális és tan- 50 genciális karoknak fogjuk nevezni. A (h) kampók radiális részei a kerék (p) agyá­val a (g) rugók segélyével vannak össze­kötve, mely rugók a kampókat radiáli­sán befelé húzni s ezáltal azok tangen- 55 ciális karjait az (r) horonyba szorítani igyekeznek. A kampók radiális karjain a (c) csapok vannak, melyek a kerékhez képest helytállóan elhelyezett (f) veze­tékkel működnek együtt. Ez a vezeték a 60 kerék központjához képest excentrikus ívalakúra van alakítva és elrendezve, úgyhogy a kerék forgása közben a (c) csa­pok a vezetékkel a kerékkel való forgásuk közben leírt rendes útjuknak közel leg- 65 alacsonyabban fekvő pontján érintkeznek s így őket a vezeték a kerék továbbfor­gása közben radiálisán kifelé nyomja. Ez a kifelé irányuló mozgás folytatódik, míg • a csapok elérik a pályájuknak közel leg- 70 felső pontján levő azt a pontot, melyen a vezeték a kampóknak a (g) rúgók létesí­tette radiális behúzását megengedi. A kampók befelé való mozgatására esetleg súlyokat is alkalmazhatunk. Az (s) kerék 75 a (v) házban van elhelyezve, melynek (z) penge vagy ékevasalakú része barázda Szántására vagy vágására szolgál. A há­zon van továbbá megerősítve az (m) polc és pedig a keréknek csaknem legmagasabb 80

Next

/
Thumbnails
Contents