100873. lajstromszámú szabadalom • Keltetőgép

Megjelent 1930. évi szeptember hó 296-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100873. SZÁM. — X/e. OSZTÁLY. Keltetőgép. Nickerl & Co. Industriegresellschaft na. b. H. für rationelle Geílügel- und Kleintierzucht Wien m. Inzersdorf. A bejelentés napja 1930. évi január hó 2-ika. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi január hó 5-ike. Ismeretesek már oly dobalakú keltető­gépek, melyek körül forogható keretek hosszanti merevítőlécei hozzák körülfor­gásuk alkalmával mozgásba a levegőt, 5 vagy pedig, amelyek körül elektromos fűtőtestek keringenek központosán. Az ilyfajta gépeknél a tojásfiókok nem férhetők hozzá és a tojások berakása, va­lamint kivétele miatt a gépet gyuga-10 lomba kell hoznunk. A találmánynak az a célja, hogy az összes előnyök fenntartása mellett az eddigi keltetőgépek hátrányait megszün­tessük, hogy továbbá oly szekrényalakú 15 tojástartók alkalmazását tegyük lehetővé, melyeknek fiókjai, a gép leállítása nélkül, bármikor szabadon hozzáférhetők legye­nek, hogy végül a rendelkezésre álló he­lyet jobban kihasználjuk és egyenlő szé-20 lességű tojásfiókokat használhassunk ugy, hogy a hőeloszlás az összes fiókokra nézve, egyenletesen ható szellőztetés mel­lett, egyforma legyen. A találmány abban van, hogy a szellőz-25 tető felületeket végnélküli szalagok, köte­lek vagy effélék hordják, melyek a tojás­tartó fala mellett vonulnak el, hogy to­vábbá a szellőztető felületek szállító szer­vei, egyúttal az elektromos fűtőtesteket is 80 hordozzák. A találmányi gondolat igen sokféleké­pen megvalósítható. A mellékelt rajzon, példaképen, két kiviteli alak látható és pedig az 35 1. ábrán elülnézetben oly keltetőgép, melynél a tojástartó körül szellőztetőszer­vek, illetve fűtőtestek keringenek. A 2. ábra ennek a gépnek oldalnézete. A 3. ábra oly kiviteli alakot mutat be, melynél az elkülönített két szellőztető-, 40 illetve fűtőtest-rendszer a tojástartó egy­mással szemben fekvő oldalai mentén mo­zog. Az (1) keltetőszekrényben, ismert mó­don, a (2) tojástartó és efölött vagy alatt 45 azok a (3) fiókok foglalnak helyet, me­lyekben a baromfi a tojásokból kikel. A (2) tojástartót, eltérően az eddig haszná­latos körülfutó fűtőtestű, illetve szellőz­tető felületű dobalaktól, szekrényalakú 50 keretállványnak készítjük, melyben a (4) tojásfiókok szabadon fekszenek. E fiókok aránylag keskenyek, de megfelelő mélyek ugy, hogy azokat a légáram, keresztben, könnyen átjárhatja. 55 Az 1. és 2. ábra szerinti kiviteli alak­ban a végnélküli (6) szalagok vagy köte­lek a négy pár (5) görgő körül akként van vezetve, hogy elülről nézve (1. ábra) elül és hátul, a tojástartó körvonala men- 60 tén mozognak. Az egymással párhuzamo­san futó szalagokon illetve köteleken vagy ezek között a (7) fűtőtestek, vala­mint a ferde (8) szellőztető felületek fog­lalnak helyet, melyek csuklósan vannak 65 felfüggesztve és a túlsúly egyik oldalu­kon van úgy, hogy megfelelő ütközőkre támaszkodnak és a tojástartó ellentétes oldalára való átmenetnél akként fordul­nak át, hogy úgy az alulról felfelé, mint 70 a felülről lefelé való haladásuk alkalmá­val egyirányú levegőmozgást létesítenek, miáltal a levegő, a tojássorok fölött, egyenletesen vonul el és így egyenletes melegeloszlás következik be. Búgóhatás 75 alatt álló (9) feszítőgörgők gondoskodnak arról, hogy a végnélküli szalagok illetve

Next

/
Thumbnails
Contents