100865. lajstromszámú szabadalom • Hajfürttekercselő berendezés, hajhullámosító készülékekhez

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100865. SZÁM. — Ill/b. OSZTÁLY. Hajfürttekercselő berendezés, hajhullámosító készülékekhez. Gaire Pál Ödön mérnök New York. A bejelentés napja 1929. évi október hó 19-ike. A találmány hajfürttekercselő beren­dezésre vonatkozik, melyben a hajfürtö­ket feltekercseljük (fodorítjuk), sajtoljuk és a hajhullámosító készülékben fejlesz-5 tett meleggel szárítjuk. A találmány csak olyan hajhullámo­sító készülékekhez való, melyek szárító közegül gőzt használnak. A találmány szerint a hajfürtteker-10 cselő berendezés három különálló részből áll, nevezetesen: a hajfürttekercselő szekrényből, a tulajdonképpeni hajfürt­tekercselőből és a védő készülékből, mely három alkatrészt, alább, a mellékelt 15 rajz alapján, részletesen ismertetjük. A rajzon: az 1. ábra az összezárt szekrényt, kívülről nézve tünteti fel, a 2. ábra annak az 1. ábra II—II vo-2o nala mentén vezetett metszete, a 3. ábra a szétnyitott szekrényt, a belé illesztett hajfürttekercselővel mutatja, a 4. ábra a szétnyitott hajfürttekercselő oldalnézete, az 25 5. ábra az összezárt szekrény kereszt­metszete, a 6. ábra az összezárt védőkészülék né­zete, a 7. ábra a szétnyitott védőkészülék ha-30 sonló nézete, a 8. ábra ennek a 6. ábra VIII—VIII vonala mentén "vezetett metszete, a 9. ábra az összezárt szekrény egyik vé­gének oldalnézete, más kivitelű zárral, a 85 10. ábra az 5. ábrának a 9. ábrához ha­sonló (felül-)nézete, végül a 11. ábra az 5. ábra felső része, nagyobb léptékben (közvetlen a lezárás előtti helyzet). 40 A hajfürtök tartós hullámosítására való készülék számos olyan szekrénnyel van felszerelve, melyek a készülékkel külön-külön gőzvezeték útján vannak összekötve, ahol is mindegyik szekrény egy-egy hajfürt megmunkálására való. 45 Ez a szekrény két egyenlő, üreges, két végén fenéklappal ellátott, félhenger­alakú (1) és (2) részből áll (1., 2., 3., 5. és 9. ábra), mely részeket, szorító szerke­zet segélyével, légmentesen lehet egy- 50 mással összekötni. Mindkét szekrényíé]­résznek kettős fala van és az egyik, a rajz szerint az (1) szekrényfélrész, gőz­bevezető (3) csővel van ellátva. A gőz, e szekrényfélrész külső falában lévő nyílá- 55 son át, ennek falai közé áramlik és in­nen csak a belső falban lévő (4) furaton keresztül juthat a szekrény belsejébe. Az ily módon a szekrény belsejébe vezetett gőz, a másik, a (2) szekrényfélrész falai- 60 ban lévő két vagy több (5) furaton át a szabadba távozik. A két szekrényfélrész fenéklapjai fél­köralakuan ki vannak vágva, úgyhogy ha. e két szekrényfélrészt összecsukjuk, 65 a keletkezett henger mindkét fenéklap­jában köralakú, központos furat képző­dik a (7) hajfürttekercselő (3. és 4. ábra) kéthengeres, forgási csapjáinak befogadá­sára. A (7) hajfürttekercselő két (6) vége 70 úgy van alkotva, hogy e végeket, a szek­rénybe illesztett hajfürttekerdselő forga­tása céljából, könnyen meg lehet fogni. Az összecsukott szekrény légmentes elzá­rását a szekTényfélrészeknek egymásra 75 fektetett szélein lévő, T-alakú kereszt­metszetű (8) gumiszalagok biztosítják (2. és 3. ábra), ahol is a keresztmetszet T-jének középső szára a két (1, 2) szek­rényfélrész kétJ két fala közé nyúlik, míg 80

Next

/
Thumbnails
Contents