100860. lajstromszámú szabadalom • Eljárás felületek nemesítésére illetve díszítésére lehúzó képekkel

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100860. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás felületek nemesítésére illetve díszítésére lehúzó képekkel. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi augusztus hó 29-ike. Ismeretesek már eljárások felületeknek nemesítésére olyképpen, hogy rajtuk, a ne­mesfák, márvány, stb. rajzának, ilieitve erezetének utánzatait létesítik, melyeknek 5 előállításánál olajlakkmatricák alkalma­zása mellett a lehúzóel járással dolgoztak. Az ilyen eljárásoknak számos hátránya van. Az, olajlakkmatricák rosszul raktá­rozhatok és ennélfogva régi képek hasa­lt) nálata esetén a nemesítendő felületre való átvitel legtöbbször tökéletlenül sikerül. Az olajlakkmiatricaképek levonatai továbbá érzékeínyek mechanikai és kémiai behatá­sokra, úgyhogy azokat színtelen lakokkal 15 kell megvédeni. Végül pedig az olajlakk­matricákat az aljzaton külön ragasztóré­teggel kell rögzíteni, mely célra általában gyantaolajlakkot, pl. k opál lakkot alkal­maznak, melynek pl. az a hátránya, hogy 20 nitrocellulozálakkoknák védőibevon,art gya­nánt való alkalmazásánál a matricakép fellhólyagzása, stb. miatt- nehézségek lép­nek fel. Ha tehát kifogástalan eredménye­ket akarunk elérni, az olajlakk matrioa-25 képeket nyomás és nagy meleg alkalma­zása mellett gyantaoldatoikkal, p,l. spiri­tusz-sellak-oldatokkal impregnált felüle­tekre kell felvinni. Az efféle munkamód azonban költséges és csak ott al'kalmaz-30 ható, ahol fél termékek előállításáról van szó. Azt találtuk, hogy mindezek a nehézsé­gek elkerülhetők és a f elületn-emesí tés igen egystzerűen végezhető, ha olyan le-35 húzóképeket alkalmazunk, amelyek két vagy több cellulózaészter- vagy éterlakk­réteget tartalmaznak, melyek közül a leg­felsőbb, az u. n. ragasztóréteg, tetszőleges cellulózaészterékből vagy cellulózaétereik­ből áll, a legalsó, a papiroson feikvő réteg íO pedig, az u. n. bevonóréteg, olyan cellu­lózáé,szteneikből, vagy étereikből áll, melyek a képek felvitelekor a ragasztóréteg fel­puhítására alkalmazott oldószerekben gyakorlatilag oldhatatlanoik, közöttük pe- í5 dig tetszőleges lakkrétegak vannak, ame­lyek a matrica mintázatát — esetleg a ra­gasztóréiteggel együttesen — tartalmazzák. Emellett a matricákkal a legkülönfélébb kiképzés,eket érhetjük el, ami fontos pl. 50 arra való tekintettel, hogy némely tárgy­nál kívánatos, hogy a nemesítendő anyag természetes színe átlássék, azaz a hatás előidézésében részitvegyen, másoknál pe­dig az aljzatot el kell fedni. 55 A találmány szerinti eljárás alkalmas pl. minden fajta használati tárgy és bútor lakkozására. Különösen ott nyújt lénye­ges előnyöket, ahol fecsfcendőlakkokjkal bármely okból dolgozni nem lehet és ahol 60 a lakk meg szárítására csak nagyon rövid idő áll rendelkezésire. Minthogy a maitri­cákon levő áttetsző- vagy fedőlafkk már a fényezéshez szükséges keménységgel ren­delkezik. a fényezés már néhány perccel 65 a kép átvitele után végezhető. 1. példa. Bármilyen felület díszítésére a követ­kezőképpen felépített lehúzófeépet alkal­mazhatunk. Előállítunk egy védőlakkot, 70 amelyet sablonozással vagy nyomdai el­járással viszünk fel a matrica papírjára vagy zselatinrótegóre és amely áll 120 rész nagyon viszkózus nitrocellulózából (amely a kereskedelmi spirituszban nem 75 oldódik), 40 rész triktrezilfoszfiáitból, 20 rész trifenil foszfátból, 60 rész spiritusz-

Next

/
Thumbnails
Contents