100844. lajstromszámú szabadalom • Üveggyártó gép

Megjelent 1930. évi augusztus hó 3 6-án. MAGYAR KIRÁLY! ^^^^ SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100844. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Üveggyártó gép. Société Anonyme d'Etudes et de Constructions d'Appareils Mecaniques pour la Yerrerle Pár is. A bejelentés napja 1929 évi augusztus hó 7-ike. Franciaországi elsőbbsége 1928. évi október hó 12-ike. A találmány üvegtárgyak készítésére való oly önműködő gépre vonatkozik, amelynél bizonyos számú forma vagy tar­tány forgó mozgást végez és üveganyag-5 gal való megtöltését, a nehézségi erő ré­vén. egy «feeder» -néven ismert készülék végzi. Ismeretes, hogy e formák rendszerint megszakított forgó mozgást végző asztalon 10 vannak oly célból, hogy mindegyik forma a feeder alatt megálljon, mely az egyes formákba, valahányszor ezek alája érnek, üvegany agtöl tés-t adagol. Ebből következik, hogy mindegyik 15 forma, forgó mozgása közben, annyiszor áll meg, ahány forma van az asztalra szerelve, mielőtt újból a feeder alá érkez­nék, ahol is újabb üvegany agtöltést kap. Különösen az egymásután következő 20 megállások alatt válnak szükségessé az összegyűlt üveget átalakító műveletek, így a formák nyitása és zárása, az üvegfúvók továbbítása, a fúvás, kilökés stb. Hogy ezeket a műveleteket a formákat 25 tartó asztal álló helyzetében elvégezzék, majdnem szükséges volt komprimált le­vegő alkalmazásához folyamodni, minthogy a tisztán kinematikai mozgások, az asztal kihagyásos forgásához rosszul alkalmazr 80 hatók. Azon célból, hogy a pneumatikus moz­gások durvaságát és bonyolultságát kikü­szöböljék, némely ismert berendezést akként szerkesztettek, hogy az asztalt egy 85 helytálló, bütykökkel ellátott oszlop kör rül forgatták, azon célból, hogy a szük­séges mozgások bizonyos igen szabatos ki­nematikai törvények szerint menjenek végbe. Hogy azonban e mozgások az előremeg- 40 állapított szabályok szerint folytonosan ját­szódjanak le, szükség volt arra, hogy az asztalnak — és ennek folytán az üvegj­anyagot felvevő formáknak — folytonos forgó mozgást adjanak, ami viszont ne- 45 hezen volt összeegyeztethető azzal, hogy az egymásután következő formák az üveg­anyagot a feeder bői akként vegyék fel, hogy az említett üveganyag, azokba bele­essék. 50 Ezt a nehézséget bizonyos fogásokkal leplezték, így nevezetesen azzal, hogy az asztal forgását abban a pillanatban, mikor egy forma a feeder alatt elhaladt, lassí­tották vagy azáltal, hogy a formát oly 55 tölcsérrel szerelték fel, mely a leeső üveg)­anyagpt a formába való jutásában ve­zette. Mindezen fogások és módszerek azonban nem, küszöbölték ki teljesen azon nehézség go get, melyet a jelenleg ismert berendezés seknél a feeder működése és a formának a feeder alatt való elhaladása között való tökéletes szinkronizmus követelménye okoz. Igen fontos az, hogy pontosan azon pilla- 65 natban, amelyben a forma középpontja a feeder függőleges tengelyiébe esik, az üveganyagtöltés már szabad esésben le­gyen, készen arra, hogy a forma belsejébe hatoljon; az esésnek a kellőnél csak egész 70 kis mérvben korábbi vagy későbbi volta a gyártásban már bizonyos hibákat okoz. A jelen találmány e nehézséget kiküszö­böli és az üveganyagnak mindig helyes felvételét biztosítja, oly berendezés haszná- 75 lata révén, mely úgy a formákat hordó asztal állandó kerületi sebességét, valah mint minden egyes formának a feeder

Next

/
Thumbnails
Contents