100842. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés híreknek telegrafonos úton való átvitelére

Megjelent 1930. évi augusztus hó 142 -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100842. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés híreknek telegrafonos úton való átvitelére. Telegraphie-Patent-Syndikat G. m. b. H. cég- Berlin, mint dr. Kurt Stille fizikus, berlini lakos .jog-utódja. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi október hó 20-ika. Ismeretes híreknek az adóállomásról a vevőállomásra telegrafonos úton való át­vitele oly módon, hogy a vevőállomáson ligynevezett beszélőfej gyanánt kiképezett 5 hallgatómágnes az adóállomáson akusz­tikai rezgések által létesített elektromos rezgéseket mágnesezhető acéltartóra, kü­lönösen acélhuzalra vagy acélszalagra mágneses behatások gyanánt viszi át. Hí-10 rek átvitelénél gyakran adódik az a fel­adat, hogy az átvitelt lehetőleg gyorsan kell egy vevőállomásról egy második vevőállomásnak tovább adni, ha az adó­állomás akár a távolságra való tekintet-15 tel, akár pedig más okokból nem képes egyidejűleg két vagy több, egymástól tá­vol fekvő vevőállomást' ellátni. A találmány szerinti eljárás az előbb jelzett feladat megoldását célozza. A ta-20 lálmány értelmében az első vevőállomás oly telegrafonnal van felszerelve, mely az emittált elektromos áramokat acéltar­tóra folytonosan feljegyzi és egyúttal párhuzamosan van kapcsolva oly tele-25 fonnál (különösen hangosan szóló telefon­nal). melynek segélyével a közölt hír köz­vetlenül a feljegyzés alkalmával hall­ható. A hírnek folytonosan a mágneses tartón létesített feljegyzései után ezen 30 tartót az első vevőállomáson lényegesen (többszörösen) megnövelt sebességgel for­dított értelemben (hátulról előre) járat­juk. Az első vevőállomás készülékének beszélőfejében ezen megnövelt sebességgel 35 való járatás alkalmával indukált elektro­mos rezgéseket most a második vevőállo­másra visszük át, ahol azokat egy tele­grafonos készülék beszélőfeje segélyével felfogjuk, mimellett ezen készüléknek vé­tel számára való tartója ugyanazon sebes- 40 séggel jár, mint az első vevőállomásnak megfelelő tartója. A második vevőállomás tartóján tehát a feljegyzés fordított irányban megy végbe. A fokozott sebes­séggel való járatás után a vétel számára 45 való tartót a második vevőállomáson ismét ellentétes értelemben járathatjuk, még pedig a normális lehallgatási sebes­séggel, amikor is a második vevőállomá­son az adóállomás által leadott hírt köz- 50 vetlenül hallhatjuk. Ezáltal a hírnek az adóállomásról több vevőállomásra való átvitelét jelentékenyen meggyorsíthatjuk azon átviteli sebességhez képest, mely a közönségesen üzemben tartott telegrafo- 55 nok alkalmazásánál adódik. Szabadalmi igények: 1. Eljárás híreknek telegrafonos úton több vevőállomásra való átvitelére, azáltal jellemezve, hogy egy adóállomásról 60 mindenekelőtt egy első vevőállomásra elektromosan visszük át a hírt és azt egy telegrafon acéltartójára mágne­sesen jegyezzük fel, majd pedig ezen első vevőállomás telegrafonjának acél- 65 tartóját (többszörösen) fokozott sebes­séggel visszafelé járatjuk és egyúttal egy második vevőállomás telegrafon­jának acéltartóját, mely telegrafon be­szélőfeje az első vevőállomás telegra- 70 ionjának beszélőfejével elektromosan van összekötve, azonos sebességgel já­ratjuk, mire a hír hallhatóvá tételére

Next

/
Thumbnails
Contents