100833. lajstromszámú szabadalom • Ferde ülésű szelep

Megjelent 1930. évi augusztus hó 142 -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100833. SZÁM — XXI/d. OSZTÁLY. Ferde ülésű szelep. Knupfer Bernhard mérnök Bochum. A bejelentés napja 1929. évi julius hó 27-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi auguszáus hó 10-ike. Azon ismert ferde ülésű szelepeknél, melyeket pl. folyadékok, gőzök vagy gázok csővezetékeken való átáramlásának meg­akadályozása céljából ezen csővezetékek 5 elzárására használnak, a szelepnek a cső­vezetékhez képest elfoglalt ferde helyzete arra kényszerít, hogy a szelep két csatla koztató csőcsonkja közül legalább egyiket ív alakjában készítsük, ha az ugyancsak 10 ferde irányú szeleptest számára köralakú keresztmetszetet kívánunk kapni. Az ilyen ferde ülésű szelepek hátránya az említett ívalakból adódó bonyolult szer­kezeti kivitelen kívül az, hogy nem teszik 15 lehetővé a közegnek egyenes vonalon való áthaladását. Ha a csatlakoztató csőcsonk előbb em­lített ívelt alakítását nem alkalmazzuk és egyszerűen ferdén átvágott, elliptikus 20 szelepnyílású tokot alkalmazunk, úgy, ha nem kívánunk ugyancsak elliptikus záró­testet alkalmazni, aránytalanul nagy át­mérőjű szeleptányért kapunk, miután ezen tányér természetesen legalább a 25 maximális ellipszisátmérőnek megfelelően méretezendő; ebből viszont annak a szük­ségessége adódik, hogy a szeleptokot is megfelelően nagyobbra méretezzük. A jelzett hátrányokat a találmány ér-30 telmében azáltal küszöböljük ki, hogy a ferde ülésű szelepnek a szelep ülés oldala felőli csatlakoztató csőcsonkja a szelepülés felé elliptikus keresztmetszetbe megy át és hogy a csőcsonkot ezen elliptikus ke-35 resztmetszetben a szelepülés síkja kör­alakú metszésvonallal metszi. Ily módon a tömítési kör átmérőjét minimális mé­retre redukáljuk. Ennek megfelelően a ferdén átmetszett és elliptikus áthaladási keresztmetszeti nyílással bíró ismert sze- 40 leptokokhoz képest, azonos tömítési szé­lességet feltételezve, a szeleptányér fajla­gos hozzászorítási nyomása a találmány szerinti szelepnél nagyobb, tehát kedve­zőbb, másrészt pedig a szállított közeg 45 által a szeleptányérra kifejtett nyomás a kisebb átmérő folytán kisebb, tehát szin­tén kedvezőbb. Számos eset részére a szelep oly kivi­tele lesz ajánlatos, amelynél a szeleptok- 50 nak a ferde ülés helyén való elliptikus alakítását akként végezzük, hogy az át­haladási nyílás keresztmetszete a csatla­koztató karima szabad kerek keresztmet­szeti nyílásával egyenlő, azonban ezen 55 keresztmetszeti nyílások egyenlő volta a találmány szempontjából nem feltétlenül szükséges, mivel a jelzett előnyöket meg­felelő mértékben akkor is elérjük, ha pl. az elliptikus keresztmetszetet a hozzácsa- 60 tolandó csővezeték keresztmetszeténél kisebbre választjuk. A találmány további kiviteli alakja szerint az elliptikus keresztmetszetet úgy választjuk, hogy az ellipszis nagy tenge- 65 lye egyenlő a csatlakoztató csőcsonk át­mérőjével, úgyhogy tehát az elliptikus keresztmetszet a csatlakozó csőkarima ke­rek keresztmetszeténél kisebb, önként ér­tetődően más elliptikus keresztmetszetet 70 is választhatunk, azonban célszerű, ha gondoskodunk arról, hogy a középső fo­lyadékszál közel egyenes vonalon ha­ladjon. A rajz a találmány azon foganatos!- 75 tási példáját mutatja, melynél a szelep­tok a ferde ülés helyén akként van ellip­tikusan alakítva, hogy az áthaladási ke-

Next

/
Thumbnails
Contents