100812. lajstromszámú szabadalom • Takaréktűzhely

.Megjelent 1930 . évi augusztus hó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100812. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Takaréktűzhely. Kada Károly lakatos- és tűzhelykészítőmester Budapest. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 12-ike. A bejelentés tárgya takaréktűzhely, melynek az eddigi, ismert taíkaréktűz­helyekkel szemben számos előnye van és azoknak többrendbeli hátrányát kiküszö-5 böli. Eddigelé jobb és baloldali takaréktűz­helyeket kellett készíteni, ezzel szemben a találmány szerinti tűzhely csakis egy­féle alakban kell, hogy készüljön. Az ed-10 digi két-sütős takaréktűzhelyeknél, me­lyeknél a két sütő egymás alatt volt el­rendezve, a felső sütő, melyet a füstgázok előbb értek, mindig forróbb volt, mint az alsó sütő. Azonkívül a füstgázok a sü-15 tőket csak három oldalról járták körül, miértis a sütők nem sütöttek egyenlete­sen. Továbbá az eddigi tűzhelyeknél a tűzhelylap nem melegedett egyenletesen és rendszerint esakis a tüzelőrostély fe-20 lett volt oly forró, hogy a ráhelyezett edényben a víz felforrt. Végül az eddigi tűzhelyek aránylag sok helyet foglaltak el, ami különösen kisméretű konyha ese­tén igen hátrányos volt. 25 A találmány szerinti tűzhely mind e hátrányokat azáltal küszöböli ki, hogy a tűzhelyet olykép képezi ki, hogy az a konyha sarkába illik és abban részará­nyosán helyezkedik el. A tűzhely vízsziin-80 tes keresztmetszetében ötszög keresztmet­szetű, mely ötszögnek a konyhafalakhoz illeszkedő két oldala egymással derékszö­get zár be. A fenmaradó három hasáb­oldal közül a középsőben a tüzelő- és 85 hamuajtó van elrendezve, míg az ehhez jobbról-balról csatlakozó hasáboldalakban egy-egy sütő van elrendezve. E sütők középtengelyei, az eddigitől eltérően, egymásra merőlegesen állanak, amiáltal a teljes tüzhelyszerkezet igen kis helyen 40 fér el és a füstvezetési viszonyok is igen kedvezőek. A tűzhely oly szabályozószer­vekkel van ellátva, amelyeikkel elérhet­jük, hogy os-akis az egyik sütővel vagy mindkét sütővel dolgozhassunk, vagy pe- 45 dig mindkét sütőt üzemen kívül helyez­hessük. A füstvezetés végül megfelelően kiképezett terelőfelületek révén olyan, hogy a lángok a teljes táízhelylapot végig­surolni kénytelenek, miértis az egyenle- 50 tesen melegszik és annak minden pont­ján vizet forralhatunk. A melegvíztar­tány a tűzhely hátsó sarkában olykép van elrendezve, hogy az a tűzhely mére­teit nem növeli, míg az eddigi asztal tűz- 55 helyeknél a melegvízítartány a tűzhely hosszát megnövelte. A rajzon a találmánynak egyik példa­képem, kiviteli alakja látható, melytől a gyakorlatban, lényegének érintése nélkül, 60 számos eltérés képzelhető. Az 1. ábra a tűzhelynek távlati képe, a 2. ábra vázlatos, vízszintes keresztmet­szete a 3. ábra (D—E) vonala szerint, a 3. ábra végül az 1., ill. 2. ábrák (A—B— 65 B—C) törtvonala szerinti függélyes met­szetet mutat. A tűzhely vízszintes keresztmetszetében ötszögalakú, tehát ötszögű függélyes ha­sáb alakjával bír. A két hátsó (z, z) tűz- 70 helyfal egymással derékszöget zár be. A három mellső (b, y) hasáboldal, ill. tűz­helyfial közül a középső (b) tűzhely falhoz a (h) tüzelőajtó és (i) hamuiajtó van erő­sítve, amelyek mögöltt az (s*) tüzelőros- 75 tély és tüzelőtér, ill. hamüfér van elren­dezve. A (b) középsőfal a (z, z) hátsófalak szögfelező síkjára merőlegesen áll, míg

Next

/
Thumbnails
Contents