100790. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egyfázisú indukciós motorok segédfázisáramának önműködő megszakítására

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. _ MAGYAR KIRÁLYI jBESH SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100790. SZÁM. — VH/G. OSZTÁLY. Berendezés egyfázisú indukciós mótorok segédfázis áramának önműködő megszakítására. Egyesült Gép- és Fémárugyárak R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1929. évi október hó 19-ike. Ezen találmány lényegét az képezi, hogy önműködővé teszi az egyfázisú in­dukciós motor segédfázis-áramának ki­kapcsolódását, ha a mótor egy bizonyos 5 fordulatszámot elért. Ezen cél elérésére eddigelé lényegileg véve kétféle berendezés nyert alkalma­zást: a centrifugál és a késleltetett ki­oldású megszakítók. 10 Az elsőkkel (centrifugál kapcsolókkal) szemben jelen berendezés előnye az, hogy a segédfázis áramának megszakítás! he­lyét a mótor tengelyével együtt forgó kap­csoló helyett egy különálló nyugvó készü­lő lékbe helyezi, ahol a kontakt felületek olaj alá is helyezhetők, ami azokat el­égés ellen védi. Míg ugyanis a centrifugál kapcsolók­nál biztosítva volt az, hogy a segédfázis 20 árama a megfelelő pillanatban szakad meg, a kontakt felületek leégése, a fel­lépő ívek és szikrák folytán azoknak üzembiztonságát veszélyeztette. A második csoporttal (késleltető kioldá-25 sos megszakítók) szemben a berendezés előnye az, hogy a segédfázis áramának megszakítása a mótor egy bizonyos for­dulatánál áll csak elő, amikor a mótor fázisbajövetele már biztosítva van. A kés-80 lel tető kioldású kapcsolóknál ugyanis a segédfázis áram megszakítása a bekap­csolást követő bizonyos idő múlva törté­nik függetlenül attól, hogy a mótor egy­általán megindult-e vagy nem, illetőleg 35 hogy elérte-e már azt a fordulatot, mely­nek elérése után a mótor fázisbajövetele biztosítva van. Jelen berendezés egyesíti magában a fentnevezett két rendszer minden előnyét, azoknak hátrányai nélkül. 40 A fent lényegében ismertetett talál­mány a mellékelt rajzon szemléltetett fo­ganatosítási alakjában áll: Egy önmagában véve ismert rendszerű elektromágneses megszakítóból és az ezt 45 bármilyen egyfázisú indukciós elektro­motor álló részének megfelelő tekercsei­vel összekötő vezetékből. A foganatosítást (2) pólus esetére az 1. ábra mutatja. Az (M) egyfázisú induk- 50 ciós elektromótor-állórészben az (1) te­kercsek a főfázis, a (2) tekercsek pedig a segédfázis tekercsei. Az (1) tekercselés az (A) és (B) pontokban a (3) és (4) veze­tékek útján az áramforráshoz van kap- 55 esolva. Ugyancsak az (A, B) áramforrás kap­csaihoz van kapcsolva a mótor (2) segéd­lazis tekercselése az (E) előtéten és az (R) elektromágnes által működtetett (Sz) 60 megszakítón keresztül, az (5—10) vezeté­kek útján. Az (R) elektromágnes a rajzon a segédfázistekercselés végpontjaihoz van kötve, de az alábbiak szerint, ugyanazon tekercselés egyéb megfelelő pontjaihoz is 65 köthető, amely esetben a kapcsolást a 2. ábra mutatja. Ebből látható, hogy a mó­tor (2) segédfázis tekercselése a (C) és (D) pontokban meg van csapolva. A működés elve az egyfázisú mótorok 70 azon tulajdonságán alapszik, hogy azok­ban nyugalmi helyzetben csak váltakozó elektromos mező lép fel az áram bekap­csolása esetén, forgás közben azonban forgó mező keletkezik. Ennélfogva a mó- 75 tor üzemi tekercseléséhez képest 90 elek­tromos foknyira elhelyezett tekercsekben

Next

/
Thumbnails
Contents