100778. lajstromszámú szabadalom • Olajkapcsoló

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI S^HJ SZABADALMI BIRÓSÁ0 SZABADALMI LEÍRÁS 100718. SZÁM. — vn/g. OSZTÁLY. Olajkapcsoló. Mag-yar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1929. évi julius hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi julius hó 10-ike. Ismeretes, hogy o la j k apc s o 1 ó'kn á 1 a fényív fennállásának idejét mágneses fuvószerkezetekkel lényegesen megrövi­díthetjük. Erős kapcsolóáramok esetén a 5 kívánt íuvóhatást már az áramhurok is létesíti. A találmány olajkapcsolóknál al­kalmazandó oly berendezésire vonatkozik, amely a fényív fennállásának idejét már alacsony áramerősségeknél is lényegesen 10 megrövidíti. A találmány lényege abban áll, hogy egy fázis hozzávezetései kon­eentrikusian vannak elrendezve. .Példakénti kivitelt mutat az ábra. A (14) átvezető szigetelőben fekvő (13) hoz-15 zá.vezetés a (11) kivezetéssel koaxiálisan van elrendezve. Ez utóbbi a (12) szigetelő­ben fekszik. A (14) szigetelőt a (18) olaj­tartány (15) fledele hordja. (19) és (20) helytálló kapcsolóelemek, melyek a (13) 20 és (1.1) koncentrikus vezetékek alsó végein vannak elrendezve. A (19) és (20) kap­csolóelemek egymástól való távolságát a szükséges biztonsági fok szemel ött tartá­sával oly nagyra kell választani, hogy az üzemi feszültség az olajszakaszt át ne üt- 25 hesse. A mozgatható, rugalmas (21) kap­esolóeleimek a (22) hordozón vannak meg­erősítve, amely az olajkapcsoló (16) ten­gelyéről a (17) forgattyú rudazattal moz­gatható. 30 Az áraim (14) bevezetése és (11) kiveze­tése egymáshoz oly közel felelisznek, hogy már aránylag csekély áramerősségeknél nagy taszítóerők lépnek fel. Ez az áram lekapcsolásakor a fényívre kifejtett erős 35 fúvóhaitás alakjában jelentkezik, mely­nek folytán a fényív rövid idő múltán megszakad. Szabadalmi igény: Ola jkapcsoló, azáltal jellemezve, hogy egy 40 fázis áramának vezetékei koncentriku­san vasnniaJk elrendezve, úgyhogy az egymáshoz közelfekvő és eilleinéites ér­telmű áramokat vezető áramutak ta­szítóh lEticLSltl cl fényívre fúvóhatásn gya- 45 korol. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, liudapest.

Next

/
Thumbnails
Contents