100760. lajstromszámú szabadalom • Gép burgonya és egyéb gumók kiemelésére

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100760. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Gép burgonya és egyéb gumók kiemelésére. Holsten & Líihrs cég Otterstedt. A bejelentés napja 1930. évi február hó 7-ike. Ismeretes már számos, gumót, különö­sen burgonyát kiemelő gép, ezek közül azonban eddig egyetlen egy sem felelt meg tökéletesen a kitűzött célnak. A ta-5 lálmánnyal sikerült azonban a változatos talajviszonyok, a gyakran igen nagy­fokú elburjánzás, úgyszintén az időjárás befolyása által támasztott követelmé­nyeknek teljesen megfelelnünk, amint ez 10 rendszeres kisérletekből beigazolódott. A rajzok az új gép kiviteli példáját vázlatosan tüntetik fel. Az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra alaprajz, a 15 3. ábra keresztmetszet, míg a 4. és 5. ábra részletek perspektivikus nézetrajzai. A találmány szerinti gép munkamódja főleg önmagában véve ismert két pálcás-20 kerék alkalmazásán alapszik, melyek kö­zül az egyik, még pediig az (a) kerék, a (b) ekevass»al kitúrt, a burgonyái tartal­mazó földkupacot veszi fel és a másik pálcáskeréknek adja át, mely utóbbi a 25 földtől megszabadított burgonyákat le­veti. Az (a) kerék tehát a felvevő, (c) pedig a leadó kerék. A találmány jelleg­zetessége első sorban a pálcáskerekeknek az ekevashoz és egymáshoz képest viszo-80 nyitott állásában rejlik. Az (a) kerék akként helyezkedik el, megközelítőleg a gép középsíkjában, az ekevas mögött, hogy pálcái mindenkor oly síkban mű­ködnek, melynek a vízszintessel bezárt 35 hajlásszöge mintegy 45°, míg az ekevas mellett elhelyezett, (c) második kerék pálcái 30°-nál kisebb szög alatt hajló sík­ban működnek, mimellett a két pálcás­kerék mintegy 135°-os szögletet zár be egymással és síkjaik egymást metszik. 40 Az (a) kerék ferde elhelyezése folytán a kupac a kerék ágain jól torlasztódik, úgyhogy a kupac erélyesen rostálódik és a föld a burgonya közül kihull. A gép egyszersmind leválasztja és ki- 45-veti a burgonya bokrát a burgonyáról és pedig önmagában véve ismert, az (a) ke­rék rostálópálcáii felett rugalmasan el­rendezett, (d) úgynevezett gyomverő­páIcákkal, melyeket azonban, a találmány 50 értelmében, a kerékagy (e) ferde hasítékai (4. ábra) akként vezetnek, hogy midőn a gyomverőpálcák, a földkupacba való be­hatolásuk alkalmával megfeszülő rugóik hatása alatt utóbb visszapattannak, ak- 55-kor e pálcák ferdén felfelé irányuló moz­gást végeznek. A gyomverő pálcáknak egyidejűleg előre és felfelé irányúló visz­szapattanása a földkupacot alaposan fel­lazítja és a gyomot hatályosan levá- 601 lasztja és kiveti, hozzá még azt a gyo­mot is, amely, ismert módon, a (g) eke­vastartóra csavarodik és eddig a kiemelő­gépeket huzamosan belepte. Hogy a gyo­mot tökéletesen eltávolíthassuk a célsze- 65-riien Iaposvasfcól előállított és az érkező gyomverőpálcák oldalán elrendezett (g) ekevastartóról, utóbbi akként hajlik az (a) pálcáskerék felé, hogy a mellette el­haladó (d) gyomverőpálcák egész széles- 70 ségükben majdnem érintik és ily módon a rácsavarodó gyomot mindenütt lesze­dik és kivetik. A gyom tökéletes leszedé­sét főként a pálcáskerék síkjának a ta­lajjial bezárt, mintegy 45°-nyi hajlásszöge 75-eredményezi, amennyiben a gyomverő­pálcák az ekevastartó mellett ily módon ferde irányban haladnak el és ennek ma-

Next

/
Thumbnails
Contents