100755. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés pornak, szemcsés, cseppfolyós és légnemű anyagoknak szórására, illetve szétporlasztására

Mo'v.ieleiit 1930. évi augusztus hó Ift-án. •Ji 6 YA R KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100755. SZÁM. — XIX/'c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés pornak, szemcsés, cseppfolyós és légnemű anyagoknak szórására, illetve szétporlasztására. Vass József mérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi január hó 16-ika. A találmány olyan eljárásra és ennek foganatosítására való berendezésekre vo­natkozik, melyekkel robbanótöltet se­gélyével finom eloszlású, pl. porszeríí 5 vagy finomszemcsés anyagokat szétszór­hatunk, illetve cseppfolyós vagy gáznemű anyagokat szétporlaszthatunk, pl. növé­nyi vagy állati kártevők irtására, tűzol­tásra, vagy egyéb célokra. 10 Ismeretesek már olyan eljárások és be­rendezések, melyekkel anyagokat finom elosztásban robbanótöltet segélyével igye­keztek szétszórni, vagy szétporlasztani. Mindezek az eljárások azonban nem ve-15 zettek a várt eredményhez, minthogy a robbanótöltet közvetlenül a szétszórandó anyagra hatott, akár akként, hogy ezt az anyagot lőfegyver csövébe helyezték, akár akként, hogy a szétszórandó anyagot 20 tartalmazó tartányban helyezték el a robbanótöltetet. Az előbbi esetben az anyag söréttöltet módjára löketett ki, utóbbi esetben pedig a tartányból az anyagnak csak egy része szóródott ki 25 egyenletesen, más része vagy nem a kí­vánt irányba repült, vagy a robbanás ál­tal szétvetett tartány egyes részeiben maradt. A találmány szerinti eljárásnál mind-30 eme hátrányokat azzal küszöböljük ki, hogy a szétszórást oly sűrített levegővel eszközöljük, melyet a robbanótöltettel ál­lítunk elő. Az eljárás lényege abban van, hogy a szétszórást előidéző robbanótöltet 35 és a szétszórandó anyag között a robbanó­töltet térfogatának többszörösét, célsze­rűen sokszorosát kitevő térfogatú légzsá­kot, szétszórandó anyagot a rob­banótöltettől elzáró fal kivételével, ellen­állóképes falakkal körülhatárolt, zárt lég- 40 kamrát létesítünk, amelybe bezárt levegő a robbanás alkalmával komprimálódik, miáltal egyenletesebb és teljes kiszórást, illetve porlasztást érünk el. Ezt még nagyban előmozdíthatjuk, ha 45 a robbanótöltetre könnyű és laza, pl. se­lyempapírból készült fojtást teszünk, mely egyrészt a légtérben dugattyúsze­rűen hat, másrészt pedig az anyagtar­tányból az anyagot mintegy kisöpri. Az 50 anyag kiszórásának módját a találmány szerinti eljárás használatakor, tehát nem­csak a robbanótöltet mineműségével és mennyiségével, hanem a légpárna megfe­lelő térfogatával s a fojtással is szabá- 55 lyozhatjuk. A találmány szerinti eljárás foganato­sítására szolgáló berendezések lényegileg egy darabban, illetve szerkezetben időle­gesen vagy állandóan egyesített három, 60 egymástól csekély ellenállású válaszfa­lakkal, pl. papírral elválasztott tartány­ból állnak, melyek egyike a robbanótöl­tet felvételére, másika a légpárnaként ható légkamra létesítésére, a harmadik 65 pedig a szétszórandó vagy szétporlasz­tandó anyag felvételére szolgál. A robbanótöltetet a légkamrától célsze­rűen a már említett laza fojtás, a légkam­rát a hatóanyagot tartalmazó kamrától 70 pedig a már fentebb említett csekély szi­lárdságú anyagból álló fal választja el, s előnyösen ugyanilyen fal zárja el e te­ret a külső levegőtől is. E falak könnyen eltávolítható, pl. bádogból, vagy más ef- 75 féléből készült fedőkkel is helyettesít­hetők. A robbanótöltet felrobbantása tetszés-

Next

/
Thumbnails
Contents