100753. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyagok sterilizálására és oligodinamikus aktiválására

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI jKBHHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100753. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Eljárás anyagok sterilizálására és oligodinamikus aktiválására. Dr. Krause Georg Alexander mérnök München. A bejelentés napja 1928. évi junius hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi julius hó 5-ike. Az oligodinamikus hatású fémek, kü­lönösen a legnehezebben oldhatók, közön­séges kristályos alakjukban csekély csira­ölőképességük miatt eddig nem mentek 5 át i általános használatba. Helyettük kol­loidálisan oldott vagy gelalakban levá­lasztott oligodinamikus hatású fémeket javasoltak. A kolloidális állapot azonban az alkalmazásnál hátrányos. Kolloidális 10 alakban lévő fémek, mint pl. fémgelek, folyadékok sterilizálásakor, melyekkel azokat össze kell kevernünk vagy egyéb módon érintkezésbe hoznunk, könnyen el­vesznek anélkül, hogy elvesztésüket ész-15 revennők. Ez különösen olyan gélekre áll, melyek finom hártya alakjában hor­dozókra vannak lecsapva. Így például bizonyos ideig használatban volt ivóvíz­sterilizátoroknál könnyen bekövetkezhe-20 tik az az eset, hogy fémveszteségek kö­vetkeztében a szükséges sterilizáló hatást már nem érjük el, úgyhogy a patogén csirákkal fertőzött vizet számos, az oligo­dinamikus csiramentesítő eljárásban bi-2h zakodó egyén issza, miáltal komoly járvá­nyok léphetnek fel. Mindezeket a hátrányokat kiküszöböli a találmány szerinti, különféle anyagok­nak, különösen víznek, sterilizálására és 80 oligodinamikus aktiválására szolgáló el­járás, melyet az jellemez, hogy a kezelés­nek alávetendő anyagokat érintkezésbe hozzuk oligodinamikus hatású fémekkel, különösen olyan strukturájú ezüsttel és 85 rézzel vagy ötvözetekkel, amilyenek ezüst­vegyületek hevítése útján előállított ezüst­nél vagy fémgélből hevítés útján előállí­tott fémeknél állanak elő. Az anorgános vagy orgános ezüstvegyületekből hevítés 40 útján előállított ezüst, valamint a fém­gélekből hevítés útján előállított fémek ugyanis nagyfelületű, csak erős mikrosz­kopos nagyításnál felismerhető, finoman rétegezett lamelláris vagy finom pikkelyes kristályszerkezettel bírnak, mely az oligo- 45 dinamikus hatás kihasználása szempont­jából rendkívül előnyös, mivel az ilyen strukturájú fémek vagy ötvözetek rend­kívül hatásosak, de a kolloidális alakú fémeknek fent ismertetett hátrányaitól 50 mentesek. Így például, míg 5 g. ezüstdrót 500 cm3 , köbcentiméterenkint 1000 Coli­bacilussal fertőzött vizet csak egy nap alatt sterilizál, addig 5 g., orgános ezüst­vegyületekből hevítéssel előállított ezüst- 55 tel ugyanannak a víznek ugyanakkora (500 cm3 ) mennyiségét, már két óra alatt sterillé tehetjük. Ez a szembeállítás vilá­gosan mutatja a finomrétegűen lamelláit vagy finom pikkelyekből álló ezüst steri- 60 lizáló hatásának növekedését, mely hatás még ugyanolyan mennyiségű ezüstgél ha­tásánál is nagyobb. A finomrétegűen la­melláit vagy finompikkelyes kristályos strukturájú fémeket vagy ötvözeteket 65 sterilizálásra és aktiválásra célszerűen tetszésszerinti fajtájú és alakú hordozó­kon vagy azok pórusaiban alkalmazzuk. Oligodinamikus hatású fémeket erősen hatásos, nagyfelületű, finomrétegűen la- 70 mellált vagy finompikkelyes kristályt­formában tartalmazó sterilizátorok vagy aktivátorok készítésének módját a követ­kező példák mutatják: 1. Borkősavas ezüstöt vagy ezüstnitrá- 75 tot platinalemezen vagy tégelyben bun­senégő felett óvatosan megbontunk és vé­gül gyengén kiizzítunk. Ilymódon finom­rétegűen lamelláit vagy finompikkelyes, igen nagy felületű ezüstöt kapunk, me- 80

Next

/
Thumbnails
Contents