100736. lajstromszámú szabadalom • Tetőfedőcserép

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100736. SZÁM. — VlII/b. OSZTÁLY. Tetó'fedőcserép. Viczián György cserépégető segéd és Szemenyei Lajos géplakatos segéd Békéscsaba. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 19-ike. A találmány különösen háztetők burko­lására való, oly fedőcserépre vonatkozik, mely résektől ment, tehát víz- és vihar­álló burkolatot szolgáltat. A találímány sze-5 rint a fedőcserepek, függélyes ütköző éleik­kel, ék- és horonykapcsolat útján illesz­kednek egymásba, úgyhogy résmentes, összefüggő, szilárd burkolatot kapunk. A találmány szerinti cserép célszerű 10 kiviteli alakjánál a cserép vízszintes szé­leinek egyikén kiszögelés, a másikon pedig ezzel korrespondeáló öböl van. A csere­peket egymáshoz képest el nem tolt sorok­ban és oszlopokban helyezzük el, miköz^ 15 ben nem csupán a függélyes élek mentén elrendezett élek és hornyok kapcsolódnak egymásba, hanem a vízszintes élek mene­tén elrendezett kiszögelések és öblök is. A találmány, a szokásos, lemezalakú cse-20 repeken kívül, a homorú szögietek bur­kolására való szögletcserepekre és a tető oromvonalának burkolására való orom­cserepeket is felöleli. A sík tetőfelülete­ket fedő lemezcserépsorok ugyancsak a .U5 megfelelő kapcsolószervek egymásba illesz­kedése útján csatlakoznak a szöglet- és oromcserepekhez. A találmány szerinti cserepekből össze­rakott tetőburkolat idegen, összekötő anya-30 goíí hozzáadása nélkül is mereven össze­függő egységet alkot, tehát viharálló. Illeszkedő rések hiányában a tetőburko­lat vízálló is. A tetőszöglet, illetve orom alakjához 35 szabott szöglet-, illetve oromcserepek emel­lett feleslegessé teszik a cserepeknek ed­digelé szükséges lefaragását, illetve rész­cserepek alkalmazását. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni, megoldási alakjait szemlél- 40 te ti. A z 1. ábra a lemezalakú fedőcserép mellső nézete. A 2. ábra metszet az 1. ábra I—I vonala szerint. A 45 3. ábra oldalnézet. A 4. ábra a cserép hátsó nézete. Az 5—6. ábrák homorú szögletcserép fölül-,, illetve oldalnézetét tüntetik fel, A 7—9. ábra az oromcserép felülnézete, 50 illetve alul- és homloknézete. A 10. ábra a tetőburkolat egy része. A téglányaiakú (1) lemezcserépinek, fent, a tetőléceken való felfekvéséire való (2) du­dora és vízszintes, alsó éle szomszédsága- 55 ban (7) léce van (3. ábra). Az (1) cse­rép éle mentén gyengített keresztmetszetű (3) és alsó éle mentén gyengített kereszt­metszetű (5) szegélye van. E szegélyek­magassági mérete egymással egyező. A (3) 60 szegély az (1) cserép mellső-, az (5) sze­gély a cserép hátsó felületének kivágása útján keletkezik. A cserép egyik függélyes (hossz) éle mentén, célszerűen, fejes bordából álló 65 (9) ék, másik hosszéle mentén pedig ez ék keresztmetszeti alakjához szabott (8) horony vonul végig. A fejes bordaalakú (9) ék szoros illeszkedést biztosít. Két-két szomszédos cserepet (10. ábra) 70 úgy sorakoztatunk egymás mellé, hogy a cserép (9) bordája a szomszédos cserép (8) hornyába illeszkedik. A cserép súlyának csökkentése céljából, legalább egyik oldalán, az 1. ábra sze-* 75 rinti U-alakú bemetszést létesítünk. A vízszintesen elhelyezett cserépsoroiknak egy­máshoz képest vízszintes irányban való

Next

/
Thumbnails
Contents