100717. lajstromszámú szabadalom • Berendezés röntgensugarakkal való vizsgálat esetén a tárgynak különböző irányban való átsugároztatására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100717. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Berendezés röntgensugarakkal való vizsgálat esetén á tárgynak különböző irányban való átsugároztatására. Siemens-Reiniger-Veifa Ges. für medizinische Technik m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1928. évi julius hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi november hó 28-ika. Ií ön t g e n su g a ra k ka 1 való vizsgálatok, így pl. a thorax és a gyomor vizsgálata, vagy a osontok elváltozásainak (csonttö­rés) vizsgálata esetén kívánatos, hogy a 5 megvizsgálandó területet a tárgyon vagy a tárgyban nem csupán egy, hanem több, sőt lehetőleg sok különböző irányban át­világíthassuk, úgyhogy a megvizsgált körzet alakját vagy pedig abban foglalt 10 egyes részleteket lehetőleg pontosan, a világító ernyőn vagy pedig röntgenlény­képek megfelelő sorozatán, felvehessük. Ezt a célt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a röntgencső üzem közben 15 egy gömbfelületen, melynek középpontja a világító ernyő, illetőleg a fotográfiai réteg képfelületében fekszik, azáltial tol­ható el, hogy a röntgencső hordozó szer­kezete két sínpárból áll, amelyek egy 20 gömbfelületnek egyenkint két, pár ön­kim egymásra merőilegesen álló paral­lelköre mentén vannak elhelyezve, mi­közben a középpont a képfelület azon he­lyén fekszik, amelyben a röntgensugarak 25 főiránya a képfelületet éri. Az egyik sín­pár a kereten van megerősítve, míg a másik sínpár egy kocsival van össze­kötve, amely görgőkkel vagy hasonló szervekkel az egyik sínpáron van ve-80 zetve, míg a röntgencső hordozó szerke­zete ugyancsak görgők segélyével az utóbbi sínpár mentén eltolható. A berendezések két példáiként! kiviteli alakját a csatolt rajzokon tüntettük fel '•5 és pedig az 1. és a 2. ábra a berendezés egyik ki­viteli példáját mutatja két, egymással derékszögben álló nézetben, míg a 3. ábra egy másik kiviteli alakot táv­lati képen, vázlatosan szemléltet. 40 A támfal vagy fekvőhely (a) kereté­hez (1. és 2. ábra) egy második (b) ke­ret, az (a) kerethez képest hosszirány­ban és harántirányban eltolhatóan, pár­huzamosan van megerősítve, amely (b) 45, keret a (d) világító ernyő részére (c) tartószerkezettel van ellátva és az (e) röntgencső tartására szolgáló szerkezetet hord. Az utóbbi tartószerkezet, amely röntgencsövek részére önmagában már 50> ismeretes, két (f) és (g) sínpárral van el­látva, amely tartósínek két-két, páron­ként egymásra merőlegesen álló pár­huzamos kör mentén fekszenek, amely párhuzamos körökhöz tartozó gömb kö- 55. zéppontja a képfelületnek azon (s) pontja, amelyre a röntgensugarak fő­iránya esik. Az egyik (f) sínpár a (b) kereten van szilárdan elhelyezve, míg a másik (g) sírpár kocsi gyanánt van ki- 60" képezve és görgők vagy hasonló szervaK segélyével az (f) sínpáron eltolható. Az (e) röntgencső tokja a (g) sínpáron gör­gőkkel eltolhatóan van elrendezve, xl röntgencső ilymódon gömbfelület mentén 65 van vezetve, amelyen az (f) és a (g) sí­nek hossza által határolt körzetben tef szőlegesen elállítható, azonban minden esetben úgy fekszik, hogy a belőle ki­áradó röntgensugarak főiránya a kép- 70 felületet az (s) ponton érinti. A röntgen­cső két ily helyzetét az 1. és a 2. ábrán

Next

/
Thumbnails
Contents