100685. lajstromszámú szabadalom • Háromkerekű jármű

Megjelent 1930. évi augusztus hó 111-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100685. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Háromkerekű jármű. Pelikán József kőművesmester Nagytétény. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 6-ika. Az eddig forgalomban levő három­kerekű járműveknél tudvalevőleg elől egy kerék, hátul pedig két kerék van elren­dezve. A gépeknek mindamellett, hogy az 5 az előnyük van, hogy a kerékpározás megtanulásált felesleggé tetteik, nem vál­tak be a használatban, mert keskeny úton nein voltak használhatók, nem simultak a terephez és nehézkesek voltak. A talál-10 mány tárgyát képező jármű annyiban íér el az eddigiektől, hogy elől van két ke­rék és hátul egy kerék elrendezve, mi­mellett a mellső kerekek egymástól kis távolságban vannak elrendezve, mely tá-15 volság elegendő a gép teljes, stabilitásá­nak biztosítására. Emellettt. a gép teljesen a használatos kerékpárok benyomását kelti éis azoknak előnyös tulajdonságait egyesíti az eddigi triciklik fenltemlitett 20 tulajdonságaival. Ezen jármüvek úgy láb-, mint mótor­hajtá.sra is használhatók, azonkívül egyik, vagy pedig mindkét oldalon a hátsó ke­rékkel párhuzamosan fekvő, különkerék-25 kel ellátott kosár is alkalmazható, ame­lyek a jármű vázához csuklósan vannak kapcsolva, hogy a kerekek az út egyenet­lenségének megfelelően helyezkedhesse­nek el. 30 A rajzon a találmány tárgyának: egy foganatosítás! alakja van példaképpen feltüntetve. Az 1. ábra a találmány szerinti jármű ol­dalnézete, a 85 2. ábra pedig felülnézető. A találmány tárgyát képező jármű (1) váza teljesen megegyezik a használatos kerékpárok vázával, azzal az eltéréssel, hogy a mellső kereket körülfogó egy villa helyett két (2) villa van elrendezve, me- 40 lyek mindegyikében egy-egy (3) kerék van elrendezve. E (2) villák felül a. (4) rúdban folytatódnak, mely rudak az (5) hairánttartóban vannak forgékonyan ágyazva. Az (5) haránttartó közepéből 45 egy (6) rúd, viagy cső nyúlik felfelé^ mely az (1) keret egyik részét alkotó (7) csövön halad át. E (7) cső alsó végére a (8) két­karú emelő van erősítve, fölső végén pe­dig" a (9) kormánykerék van elrendezve. 50 A kerekeiket körülfogó (2) villákból ki­nyúló (4) rudakra a (8) kétkarú emelőhöz hasonló (10, 10) kétkarú emelők vannak ékelve, mimellett a (8. 10, IC) kétkarú emelőknek az egyik oldalon fekvő karjai 55 a (11) rúd révén vannak egymással csuk­lósan összekötve, míg a (8. 10, 10) két­karú emelőknek a másik oldalon levő kar­jait a (12) rúd köti csuklósan össze. Az (5) haránttartó hossza, ill. a (3) kerekek 60 közti távolság úgy van választva, hogy e két kerék biatosítsa a gép stabilitását. A találmány szerinti jármű többi al­katrésze, vagyis az (1) keret többi része, hátsókerék, hajtó és hajtott fogaskerék, 65 hajtó lánc, pedálok, nyereg, sitb. teljesen megegyezik a jelenleg használatos kerék­párok alkatrészeivel. A jármű kormán yozása a (9) kormány­kerék elforgatása útján történik. Ekkor a 70 (7) csőben ágyazott (6) cső vagy rúd, aa alsó végére erősített (8) kétkarú emelővel együtt szintén elfordul bizionyos szög alatt. A (8) kétkarú emelővei csuklósan összekötött (11, 12) rudak átviszik ez el- 75 fordulást a (3) villákból felfelé nyúló (4) rudakra, vagy csőnyúlványokra erősített (10, 10) kétkarú emelőkre, úgyhogy vég-

Next

/
Thumbnails
Contents