100680. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kalciumnitrát gyártására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 111-én. MAGYAR KIRÁLYI jg|fgl& SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100680. SZÁM. — IVll/1. OSZTÁLY. Eljárás kalciumnitrát gyártására. S. A. Appareils et Evaporateurs Kestner Lille. A bejelentés napja 1929. évi május hó 11-ike. Franciaországi elsőbbsége 1929. évi április hó 3-ika. A találmány célja a kálciumnitrát elő­állítására való eljárásoknak, még pedig különösen annak az eljárásnak a javítása, amelynél a reakcióhoz nem tiszta salét-5 romsavat, hanem kálciuimnitrátnak leha­tott és megsavanyított oldatát, vagy pedig kálciumnitrát lehűtött oldatában szuszpendált kálciumkarbonátiszapot al­kalmazunk. 10 Megállapítást nyert, hogy a kálcium­nitrát előállításánál, salétromsavnak kál­ciumkarbonáttal való reakciója útján, a nitrogénben való veszteség legfőkép a reakciótoronyban lép fel. 15 Ezen reakciónál jelentékeny hő szaba­dul fel: 2 N03 H + COaCa = (NO»)»Ca + C02 + H2O + 30 cal. Ennek következtéiben a hőmérséklet je-20 lentékeny emelkedése áll be, amely a salétromsav disszociációját idézi elő. Kisebb reakciótornyokban a hőmérsék­letnek ezt az emelkedését a sugárzási vesz teség kiegyenlíti, ha azonban a tornyok 25 nagyobbak, vagy pedig, ha a közönséges 36° Bé-s, azaz 45% HNOa-at tartalmazó közönséges sav helyett, 55, 60 vagy még több %-os koncentrált savat, mint amilye! a szintézises előállításnál tényleg nye-80 rünk is, alkalmazunk, akkor a hőmérsék­let és ezzel a nitrogénben való veszteség jelentékenyen emelkedik. Ezen kellemetlenségek elkerülésére a találmány szerint a káleüimkarbonátoí 85 többé nem salétromsavval hozzuk reak­cióba, hanem megsavanyított kálcium­ni'tráttal, amikor is a reakoióhőt nagyobb tömeggel nyeletjük el s így a hőmérsék­let kevésbbé emelkedik. A keringő folya­dékot ezenfelül le is hűlhetjük. 40 A'a alábbiakban leírt eljárás gyakor latilag többféle módon vihető ki. Az 1. áb­rán példaképen egy, a szóbaní'orgó eljá­rás kivitelére alkalmas berendezés vau ábrázolva. 45 Az (1) reakciótorony talapzatán (2) ráccsal van ellátva és a (3) garaton át tiszta, vagy töltelékdarabokkal kevert kálciumkarbonáttal tölthető meg. A sálét romsav adagolása például egy felső tar 50 tányból a (4) elosztón át történik. A kál­ciumnitrátoldat a- torony alsó részéből az (5) vezetéken át a (6) elválasztó edénybei jut, ahol belőle a szénsav kiszabadul, míg az oldat a folyadékzáras (8) csövön át el- 55 folyik. A (6) elválasztó a (9) ventilátorral van kapcsolatban, amely a szénsavat el­szívja, mialatt a kálciumnitrátoldat a (11) kádban meggyülemiik. A berendezés egy másik kivitelénél ÍI 60 reakcióhoz nem tiszta salétromsavat hasz­nálunk, hanem ehelyett a (11) kádból jövő, kálciumniitrátoldattal kevert salét­romsavat. Erre a célra egy (12) szivattyú van elrendezve, amely a (11) kád tartal- 65 mát elszívja és a (4) elosztócsőbe nyomja. A (12) szivattyú vezetőcsöve az elosztó­csőbe (13)-nál torkollik bele. A körvezeték tetszésszerinti részén egy (14) hűtő van elrendezve, amely a kál- 70 ciumnitrátoldat hőfokát leszállítja. A kálüiumnitrátnak salétromsavból és kálciumkarbonátból való előállításánál felmerült a gondolat, hogy a daraboa mészkő egyedüli alkalmazása helyett kál- 75 ciumkarbonátiszapot alkalmazzanak, ami­lyet pl. a gipszből kiinduló ammónium-

Next

/
Thumbnails
Contents